Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku w razie choroby - część I

zasiłku chorobowego
Data: 2016-09-26 Kategoria: Ubezpieczenia Autor: Beata Kostrzycka

Okres z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Pełen miesiąc kalendarzowy uznaje się wtedy gdy pracownik został zatrudniony od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.

W przypadku gdy umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w następnym podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, tj. za pełny miesiąc zatrudnienia, po uzupełnieniu według ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

  • nie wlicza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości.

Do podstawy wymiaru zasiłku nie wlicza się składników wynagrodzenia do których pracownik zachowuje prawo podczas wypłaty zasiłku w czasie trwania ubezpieczenia. Składniki te uwzględnia się dopiero do podstawy wymiaru gdy wygasa umowa z pracownikiem. Za jeden dzień choroby przysługuje jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony w firmie od 12 stycznia 2012 r.. Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r.. Od pierwszego dnia ma prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę wymiary ustalamy za pełnie miesiące kalendarzowe przepracowane przez pracownika tzn. od lutego 2012 r. do kwietnia 2012 r. Miesiąc styczeń jest wyłączony ponieważ jest on nie pełnym miesiącem przepracowanym przez pracownika.

Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Jeżeli niezdolność powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia i pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego podstawę wymiaru chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie, które pracowniki uzyskałbym za cały miesiąc przepracowany (przy zatrudnieniu stałym jest to kwota brutto na umowie).

Pracownik nie zdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia aby uzyskać wynagrodzenie chorobowe musi spełniać określone kryteria:

  • przed zatrudnieniem podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu a przerwa miedzy ustaniem tego ubezpieczenia a aktualnym zatrudnieniem trwała nie dłużej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej;
  • posiadać przynajmniej 10 lat ze stażu pracy w którym pracownik podlegał ubezpieczeniu chorobowemu (art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy chorobowej).

Pełne prawo do wynagrodzenia w razie choroby w pierwszym miesiącu choroby przysługuje zawsze bez okresu wyczekiwania:

  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty ukończeni kadencji (art.4 ust.3 pkt.4 ustawy chorobowej ); gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w pracy, w drodze lub z pracy albo chorobą zawodową;
  • jeżeli niezdolność do pracy wynika z następstw wcześniejszego wypadku;
  • absolwentom szkół, w tym szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły od daty podanej w świadectwie lub od dnia uzyskania dyplomu studiów wyższych, czyli dnia złożenia egzaminu dyplomowego.
Data: 2016-09-26 Kategoria: Ubezpieczenia