Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku w razie choroby - część II

Data: 2016-09-27 Kategoria: Ubezpieczenia Autor: Andrzej Lazarowicz

Uwzględnianie w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne

Do postawy wymiaru zasiłku wliczają się także składniki wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc. Wypłacane one są w różnych terminach i wlicza się je do postawy wymiaru zasiłku chorobowego od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe. Są to:

Wypłaty kwartalne

Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasadę tę stosuje się nawet wówczas, gdy w danym kwartale pracownik wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy oraz wtedy, gdy za niektóre z czterech kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał składnika wynagrodzenia kwartalnego, bez względu na przyczynę nie przyznania.

Przykład:

Pracownik został zatrudniony od 5 października 2011 r. Od 13 kwietnia 2012 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego pracownik otrzymał premię kwartalną (uznaniową) za IV kwartał 2011 r. oraz za I kwartał 2012 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie za 5 pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia, tj. za okres od listopada 2011 r. do marca 2012 r. (pełne miesiące zatrudnienia). Premie kwartalne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem że są one pomniejszane za czas choroby. Należy je wliczyć do podstawy, uwzględniając również pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia:

  • z pełnej kwoty premii za IV kwartał (okres od 5 października do 31 grudnia 2011 r.) należy obliczyć proporcjonalnie wysokość premii za listopad i grudzień (wyłączyć kwotę premii za październik),
  • dodać kwotę premii za I kwartał 2012 r.,
  • otrzymaną kwotę podzielić przez 5 (liczba pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia).

Składniki za okresy roczne

Składniki wynagrodzenia za okresy roczne uwzględniane są do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc w który powstała niezdolność do pracy. W przypadku gdy pracownik nie przepracował całego roku poprzedzającego miesiąc w którym poszedł na zwolnienie lekarskie albo korzystał z urlopu wypoczynkowego bądź bezpłatnego. Roczne składniki uwzględnia się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy przepracowanych.

Przykład:

Pracownikowi wypłacane jest stałe miesięczne wynagrodzenie. Od 19 marca do 22 marca 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć okres od marca 2011 r. do lutego 2012 r. W miesiącu styczniu otrzymał premie roczną. Składnik wynagrodzenia jest pomniejszany za okres pobierania zasiłku i jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku:

  • premia roczna - 1/12 premii za rok 2011

Składki wynagrodzenia wypłacone zaliczkowo

Jeżeli w okresie, który bierzemy pod uwagę przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku, niektóre składniki wynagrodzenia, np. premie wypłacone zaliczkowo, wlicza się je w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a po ich wyrównaniu podstawę przelicza się, uwzględniając te składniki i wyrównuje wysokość zasiłku. Może również wystąpić sytuacja, kiedy dany składnik pracownikowi przysługuje, ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych. Wówczas do podstawy wymiaru zasiłku wlicza się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy.

Przykład:

Pracownik zachorował 5 kwietnia. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia poprzedniego roku do marca bieżącego roku. Pracownikowi przysługuje premia kwartalna. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku powinna zostać uwzględniona premia za II, III, IV i I kwartał. Do czasu sporządzenia listy wypłat zasiłków premia za I kwartał nie została jeszcze wypłacona. Do ustalenia podstawy wymiaru należy przyjąć premie za II i III kwartał oraz premię za IV kwartał w podwójnej wysokości.

Data: 2016-09-27 Kategoria: Ubezpieczenia