Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Data: 2013-09-28 Kategoria: Prawo pracy Autor: Andrzej Lazarowicz

Zasady prawidłowego sporządzania umów

Zgodnie z art. 21 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Dodatkowo nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych powyżej.

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych, do których zaliczane są umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, uregulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. Decydujący wpływ na to, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy ma nie nazwa umowy zawartej między stronami, lecz warunki w jakich faktycznie jest świadczona praca.

Najważniejszą cechą odróżniającą umowę cywilnoprawną od umowy o pracę jest brak podporządkowania wykonawcy powierzającemu pracę. To oznacza, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może pracować w godzinach i miejscu ściśle wyznaczonych przez pracodawcę i podlegać przełożonym tak, jak pracownik.

Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jest to zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Charakterystyka umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest umową zawieraną na czas określony, która określa konkretny produkt czy usługę, którą pracownik musi

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

wykonać. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, zgodnie z art 734-751 Kodeksu Cywilnego do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny.

Cechą charakterystyczną umowy zlecenie jest to, że może być zależnie od woli stron, umową odpłatną lub nieodpłatną. Jeśli z umowy ani z jej okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie ma je wykonać nieodpłatnie, wówczas za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Co do zasady wykonawca zlecenia musi wykonać osobiście wszelkie czynności, do której się zobowiązał w umowie. osobiście. W przypadku umowy zlecenia dopuszcza się też wykonanie zlecenia przez osobę trzecią, czyli zastępcę. Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli wynika to z woli zleceniodawcy, powinien on zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada przyjmujący zlecenie odpłatne, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę.

Umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron) i określać co najmniej:

 • rodzaj umowy,
 • datę jej rozpoczęcia i zakończenie,
 • charakterystykę pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wartość wynagrodzenia,
 • informację o tym, czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak, to jaki.

Polecamy

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę

Umowa zlecenia charakteryzuje się przede wszystkim tym, że:

 • brak jest podporządkowania pracodawcy,
 • pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy,
 • nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie jest wypłacane po wykonaniu pracy,
 • nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych umów,
 • zleceniobiorca ma ograniczone prawa (brak urlopu, odpraw, chorobowego, wypowiedzenia itp.),
 • w przypadku np. studentów nie ma obowiązku oskładkowania umowy zlecenia składkami ZUS.

W praktyce często zdarza się, że zatrudnia się w oparciu o umowę zlecenia tam, gdzie powinna zostać zawarta umowa o pracę. Pracodawcy, modyfikując klasyczne cechy zlecenia, starają się osiągnąć ten sam cel społeczno-gospodarczy, jaki jest związany ze stosunkiem pracy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (finansowych i społecznych) z nim związanych. Zawarcie umowy zlecenia nie pociąga za sobą obowiązku odprowadzania składek na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy dokonywania odpisów rocznych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Również samo rozwiązanie umowy jest w przypadku umowy zlecenia bardziej korzystne dla podmiotu zatrudniającego.

Data: 2013-09-28 Kategoria: Prawo pracy