Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zawieszenie działalności krok po kroku

Dlaczego firmy zawieszają działalność?

Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji pewne udogodnienia, a mianowicie zamiast całkowitego zlikwidowania działalności, można ją tymczasowo zawiesić. W większości przypadków główną przyczyną zawieszenia jest utrata płynności finansowej, a tym samym brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Nie bez znaczenia przy podjęciu decyzji o zawieszeniu jest również sezonowość prowadzonego biznesu oraz brak zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Ponadto wśród przyczyn tego zjawiska wymieniane są też choroby właścicieli, wyjazdy za granicę lub po prostu pewne zdarzenia losowe.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych - warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;
  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Kto i na jak długo może zawiesić działalność gospodarczą?

Możliwości zawieszenia działalności gospodarczej nie mają wszyscy przedsiębiorcy. Aby móc z niej skorzystać, należy spełnić

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok!

www.wfirma.pl

szereg określonych ustawowo wymagań. Przede wszystkim zawiesić działalność może tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność, a więc nie zatrudnia pracowników - osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym są w dalszym ciągu pracownikami. Należy tu podkreślić, że osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia) nie są pracownikami. W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Od 1 lipca 2011 roku zmieniły się zasady określania okresu zawieszenia działalności. Jest on liczony w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach. Zawieszenia można dokonać minimalnie na jeden miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Okres zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku, i trwa aż do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Gdzie i jak dokonuje się zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej - wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC. Szczególną uwagę należy zwrócić na daty wskazane we wnioskach, bowiem data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:

  • osobiście w Urzędzie Gminy,
  • przez pełnomocnika - należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom),
  • listownie - należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
  • elektronicznie - przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.
Data: 2013-09-28 Kategoria: Zamknięcie i zawieszenie działalności