Zawieszenie działalności krok po kroku

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
RODZAJ PODATKU ZMIANY PO ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI
PIT - zasady ogólne, podatek liniowy Zaprzestanie amortyzowania środków trwałych, które nie są używane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Składniki te nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność.
  Podatnicy nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego za okres, w którym działalność jest zawieszona.
  Zaliczkę na podatek powstałą wskutek np. sprzedaży środka trwałego należy odprowadzić w pierwszym okresie wznowienia działalności gospodarczej.
  Zeznanie roczne należy złożyć we właściwym US w standardowym terminie.
  W okresie zawieszenia należy prowadzić KPiR.
PIT - ryczałt ewidencjonowany Podatnicy nie mają obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności.
  Ryczałt od przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia należy zapłacić do 20 dnia miesiąca czy kwartału, w którym wznowiono działalność gospodarczą.
  Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.
PIT - karta podatkowa W okresie zawieszenia nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały czas trwania zawieszenia, w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
  Należy, mimo zawieszenia, terminowo złożyć deklarację PIT-16A.

Kiedy się rozlicza koszty stałe?

Przepisy regulujące prawne aspekty zawieszenia działalności gospodarczej nie zabraniają rozliczania kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia. Wynika to z zapisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo przedsiębiorca może przyjmować należności lub ma obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma możliwość rozliczania kosztów stałych jako kosztów związanych z zabezpieczeniem źródła przychodu. Są to głównie koszty za media, czynsz itp., na które umowy zostały zawarte jeszcze przed terminem zawieszenia działalności. Ponoszone z tego tytułu wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, a tym samym należy je uwzględnić w zeznaniu rocznym. Warto przy tym pamiętać, że w trakcie zawieszenia nie ma co prawda obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek, jednakże trzeba złożyć zeznanie roczne (i rozliczyć się z podatku należnego za cały rok podatkowy).

Jak rozliczyć podatek VAT od stałych kosztów, gdy podczas działalności nie składa się deklaracji VAT 7?

Podatnik VAT, zawiesiwszy działalność gospodarczą, co do zasady nie ma obowiązku składania deklaracji za wszystkie te okresy rozliczeniowe, których zawieszenie to dotyczy. W tym celu przedsiębiorca musi do właściwego organu złożyć pisemną informację dotyczącą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy decydujący się na czasowe zawieszenie prowadzonej działalności mają często wątpliwości, czy w okresie zawieszenia działalności mogą rozliczać VAT naliczony z faktur dokumentujących koszty związane z podtrzymaniem tej działalności. Jeśli podatnik spełni odpowiednie warunki, nie musi składać deklaracji VAT-7. W ustawie nie ma jednak zakazu składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności - tym samym podatnik ma prawo do złożenia deklaracji VAT dotyczącej poniesionych w tym okresie kosztów. Jeżeli jednak podatnik w okresie zawieszenia działalności nie zdecyduje się na składanie deklaracji, wówczas powinien na bieżąco prowadzić ewidencję tych zakupów, a następnie wykazać je zbiorczo w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu działalności.

Data: 2013-09-28 Kategoria: Zamknięcie i zawieszenie działalności