Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zawieszenie działalności krok po kroku

Kiedy się rozlicza koszty stałe?

Przepisy regulujące prawne aspekty zawieszenia działalności gospodarczej nie zabraniają rozliczania kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia. Wynika to z zapisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo przedsiębiorca może przyjmować należności lub ma obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma możliwość rozliczania kosztów stałych jako kosztów związanych z zabezpieczeniem źródła przychodu. Są to głównie koszty za media, czynsz itp., na które umowy zostały zawarte jeszcze przed terminem zawieszenia działalności. Ponoszone z tego tytułu wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, a tym samym należy je uwzględnić w zeznaniu rocznym. Warto przy tym pamiętać, że w trakcie zawieszenia nie ma co prawda obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek, jednakże trzeba złożyć zeznanie roczne (i rozliczyć się z podatku należnego za cały rok podatkowy).

Jak rozliczyć podatek VAT od stałych kosztów, gdy podczas działalności nie składa się deklaracji VAT 7?

Podatnik VAT, zawiesiwszy działalność gospodarczą, co do zasady nie ma obowiązku składania deklaracji za wszystkie te okresy rozliczeniowe, których zawieszenie to dotyczy. W tym celu przedsiębiorca musi do właściwego organu złożyć pisemną informację dotyczącą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy decydujący się na czasowe zawieszenie prowadzonej działalności mają często wątpliwości, czy w okresie zawieszenia działalności mogą rozliczać VAT naliczony z faktur dokumentujących koszty związane z podtrzymaniem tej działalności. Jeśli podatnik spełni odpowiednie warunki, nie musi składać deklaracji VAT-7. W ustawie nie ma jednak zakazu składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności - tym samym podatnik ma prawo do złożenia deklaracji VAT dotyczącej poniesionych w tym okresie kosztów. Jeżeli jednak podatnik w okresie zawieszenia działalności nie zdecyduje się na składanie deklaracji, wówczas powinien na bieżąco prowadzić ewidencję tych zakupów, a następnie wykazać je zbiorczo w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu działalności.

Przypomnijmy, że brak obowiązku składania deklaracji w zakresie VAT nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie trwało przez pełny okres rozliczeniowy,
  • okresów rozliczeniowych, w których podatnik miał obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za okresy, za które podatnik ma obowiązek sporządzić korektę podatku naliczonego.

W wymienionych powyżej przypadkach należy terminowo składać deklarację VAT, nawet wtedy gdy są to tzw. „deklaracje zerowe”.

Czy odwieszenie działalności jest automatyczne?

Przed zakończeniem okresu zawieszenia należy złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej. Data wznowienia może być datą późniejszą niż data złożenia wniosku, natomiast nie może być datą wcześniejsza. Niezłożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy spowoduje wykreślenie przedsiębiorcy z urzędu. Warto mieć na uwadze, że gmina ma obowiązek wystosowania pisemnego wezwania do wznowienia działalności, w którym wyznaczy dodatkowy trzydziestodniowy termin.

Czy można przedłużyć zawieszenie działalności, na jaki okres i jak to zrobić?

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje sytuacji, w której następuje przedłużenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma jednak możliwość wznowienia działalności, a następnie ponownego jej zawieszenia (o ile nadal spełnia wymogi upoważniające go do skorzystania z zawieszenia). Dokonuje się go w standardowym trybie opisanym powyżej, na wniosku CEIDG-1.

Data: 2013-09-28 Kategoria: Zamknięcie i zawieszenie działalności