Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można w każdej chwili zawiesić, a potem wznowić. Okres zawieszenia stanowi faktyczną przerwę w działalności firmy na rynku. Warunkiem zawieszenia działalności jest, aby był to przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przedsiębiorca chcący zawiesić działalność sezonową (np. zbiór owoców) powinien dokonać wszystkich formalności związanych z zawieszeniem firmy w tej ewidencji działalności gospodarczej, w której złożył wniosek o rozpoczęcie działalności. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na tym terenie nie musi on być zameldowany na stałe. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Warunkiem koniecznym do zawieszenia działalności jest złożenie wniosku, który powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę lub firmę);
 • numer ewidencyjny PESEL (jeżeli posiada);
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli działalność jest stale wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, to wówczas powinien podać adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
 • informację o niezatrudnianiu pracowników (warunek konieczny).

Wniosek CEIDG - 1

Obecnie, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, są one składane na formularzu CEIDG-1. Jest on składany w przypadku:

 • wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
 • wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej;
 • wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej;
 • zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek CEIDG - 1 osobiście, przesłać listem poleconym lub złożyć go w formie elektronicznej. Wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie. Wniosek w wersji elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli złożony elektronicznie wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej nie zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, przedsiębiorca jest wzywany do własnoręcznego podpisania wniosku. Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat.

Wniosek o zawieszenie nie zawsze pozytywnie rozpatrzony

Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu. Organ ewidencyjny nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawieszenie. Może wydać decyzję o odmowie wpisu w następujących przypadkach:

 • gdy zgłoszenie dotyczyło działalności gospodarczej, która nie była objęta przepisami ustawy – dotyczy to przypadku, gdy prowadzona jest inna działalność podlegająca podobnym przepisom;
 • gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie;
 • jeśli został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu przez przedsiębiorcę. W tym przypadku prowadzenie lub zawieszenie działalności nie może być kontynuowane.

Decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorca może zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego, w razie negatywnego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odmowa wpisu oznacza stwierdzenie przez organ ewidencyjny, że przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzonej firmy. W tej sytuacji przedsiębiorca musi dalej ją prowadzić albo wystąpić z ponownym zgłoszeniem bez braków formalnych lub zgłosić wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Okres zawieszenia działalności

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić prowadzenie działalności. Nie ma też przeciwwskazań, żeby podczas prowadzenia tej samej działalności mógł ją kilkakrotnie zawiesić. Okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy. Rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Ważne jest, że gdyby przedsiębiorca chciał zawieszać kilkakrotnie działalność firmy na okresy po sobie następujące, to łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Natomiast po odwieszeniu działalności przedsiębiorca może po pewnym czasie znów ją zawiesić na okres od miesiąca do 24 miesięcy, ponieważ czas dopuszczalnego zawieszenia działalności liczy się po takiej przerwie od nowa.

Data: 2013-10-07 Kategoria: Zamknięcie i zawieszenie działalności