Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zmiany w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o VAT

Data: 2013-07-08 Kategoria: Prawo podatkowe

Ministerstwo Finansów po raz kolejny szykuje dla nas szereg zmian w zakresie podatków. Tym razem modyfikacji zostaną poddane ordynacja podatkowa oraz ustawa o VAT.  

Ustawa o VAT

Dodatkowy załącznik

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie będzie dodanie załącznika nr 13, który będzie dotyczyły niektórych wyrobów stalowych oraz paliw, a także złota nieobrobionego.

Ograniczenia w kwartalnym rozliczaniu podatku VAT

W projekcie został dodany art. 99 ust. 3a oraz ust. 3b, które będą ograniczały możliwość kwartalnego rozliczania deklaracji VAT. Restrykcje te będą obejmowały podatników, którzy dokonują dostaw towarów wskazanym w załączniku nr 13, a łączna wartość sprzedaży bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 100.000 zł.

Polecamy

Ujęcie w kosztach opłaty wstępnej przy umowie leasingu.

W przypadku przekroczenia wcześniej przytoczonej kwoty podatnicy będą zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT począwszy od pierwszego miesiąca kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę- jeżeli przekroczenie nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następujący po kwartale w przekroczono tę kwotę- jeżeli przekroczenie nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Nowo dodany rozdział XIa

Nowelizacja przewiduje dodanie nowego rozdziału w ustawie o VAT, który będzie regulował kwestie związane z odpowiedzialnością solidarną podmiotów dokonujących sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 13.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych załączniku nr 13 odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za zaległości podatkowe w części proporcjonalnej przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów.

Regulacje te znajdą zastosowanie w określonych sytuacjach:

  • gdy wartość netto nabywanych towarów wymienionych załączniku nr 13 od jednego podmiotu w danym miesiącu kwotę 100.000 zł.
  • gdy podatnik w momencie dokonania dostawy towarów określonych w załączniku nr 13 wiedział lub miał podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część, przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów nie zostanie wpłacona na konto urzędu skarbowego.

Nowe przepisy określają również kiedy występuje sytuacja w której ma prawo przypuszczać, że na rachunek bankowy urzędu skarbowego nie wpłynie całość lub część podatku, a mianowicie gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności, gdy cena za dostarczone towary była niższa od ich wartości rynkowej.

Polecamy

Dowiedz się, jak opodatkować usługę elektroniczną dla klienta w USA.

Odpowiedzialność solidarna nie dotyczy:

  • podatników, którzy nabyli towary określone w poz.8 załącznika nr 13 do ustawy wyłącznie na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów, do napędu tych pojazdów, lub
  • jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów (z zał. 13), w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowych, lub
  • w przypadku gdy podatnik wykaże, że szczególne okoliczności towarzyszące dostawie towarów o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, lub szczególne warunki na jakich została ona dokonana były uzasadnione zwykłą praktyką handlową, w szczególności przyznanym rabatem, lub
  • gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1. podmiot dokonujący dostawy towarów ujętych  w załączniku nr 13, był ujęty na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie elektronicznym podmiotów posiadających kaucję gwarancyjną oraz 2.wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej ⅕ kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub wynosi co najmniej 2.000.000 zł.
Data: 2013-07-08 Kategoria: Prawo podatkowe