Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Amortyzacja ekspresowa - na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Amortyzacja ekspresowa - definicja
Data: 2016-12-28 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: amortyzacja ekspresowa Autor: Rafał Styczyński

Funkcją amortyzacji jest rozłożenie w czasie kosztu poniesionego przez podatnika przez okres dłuższy niż rok podatkowy. Przedsiębiorcom często zależy na jak najwyższym odpisie amortyzacyjnym, pozwala bowiem to zmniejszyć obciążenia podatkowe. Niektóre wydatki poniesione na zakup środków trwałych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Umożliwia to amortyzacja ekspresowa

Amortyzacja - na czym polega?

Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Podlegają jej określone w ustawach podatkowych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.  Środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

 • maszyny, urządzenia i środki transportu,  

 • inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Amortyzacja ekspresowa - co to takiego?

Przepisy przewidują kilka metod amortyzacji, w tekście tym zajmiemy się jednak amortyzacją ekspresową. Polega ona na możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro (w 2017 jest to kwota 215 000 zł). Mogą korzystać dwie grupy podatników:

 • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność,

 • mali podatnicy, czyli firmy, w których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (w 2017 jest to kwota  5 157 000 zł).

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Należy pamiętać, że limit 50 000 euro jest limitem rocznym. Jeżeli więc w kolejnych latach przedsiębiorstwo spełni definicję małego podatnika, każdego roku będzie miało możliwość dokonywania jednorazowych odpisów do łącznej wysokości 50 000 euro. Bez znaczenia jest ilość środków trwałych, od których podatnik będzie dokonywał specjalnych. Warto również pamiętać, iż przy obliczaniu wspominanego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł.

Wyłączenie jednorazowej amortyzacji

Jednorazowa amortyzacja nie przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynającym działalność, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

 • prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie,

 • prowadzili działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej, lub

 • małżonek podatnika prowadził wyżej wskazaną działalność, gdy jednocześnie między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Środki trwałe podlegające ekspresowej amortyzacji

Amortyzacji jednorazowej mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. Amortyzacja jednorazowa jest więc możliwa do zastosowania wobec następujących grup środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych):

 • Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne,

 • Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

 • Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

 • Grupa 6 – Urządzenia techniczne,

 • Grupa 7 – Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),

 • Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych można dokonywać w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jak wiadomo, odpisów amortyzacyjnych przy amortyzacji zwykłej dokonuje się zasadniczo od miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do używania. Natomiast jednorazowego odpisu można dokonać w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Data: 2016-12-28 Kategoria: Środki trwałe