Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki płynności

wskaźniki płynności przedsiębiorstawa
Data: 2016-06-10 Kategoria: Finanse Tag artykułu: wskaźniki płynności Autor: Zespół wfirma.pl

W obecnych, dosyć trudnych warunkach rynkowych przedsiębiorcy muszą na bieżąco kontrolować stan środków pieniężnych, aby zapewnić wypłacalność firmy. Zgodnie z definicją płynności finansowej, jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Niestety, z niskim poziomem płynności finansowej wiąże się wysokie prawdopodobieństwo utraty wspomnianej zdolności. W związku z tym, przedsiębiorstwo musi posiadać na tyle środków finansowych, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania w terminie.

Jednak płynność finansowa jest znacznie szerszym pojęciem, gdyż za pomocą odpowiednich wskaźników określa również:

  • stan środków pieniężnych,

  • zdolność przemiany składników majątku w pieniądz,

  • możliwość pokrycia nimi zobowiązań przedsiębiorstwa.

Analizę płynności finansowej przeprowadza się natomiast w oparciu o strumienie przepływów środków pieniężnych w danym okresie (na podstawie rachunku zysków i strat) oraz bieżące stany aktywów obrotowych i zobowiązań.

Podejścia w analizie płynności finansowej

Na podstawie wskaźnikowej analizy płynności finansowej, można określić poziom oraz efektywność zarządzania płynnością w konkretnym przedsiębiorstwie. Właściwe zarządzanie polega na takim dysponowaniu środkami pieniężnymi, aby wpływy zawsze pokryły wydatki przedsiębiorstwa. Źródłem wpływów środków pieniężnych w tym przypadku są głównie otrzymane należności od kontrahentów. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej, podmiot gospodarczy może skorzystać z dodatkowego źródła w postaci krótkoterminowych kredytów.

W analizie płynności finansowej możemy wyróżnić dwa podejścia:

  1. statyczne - określanie poziomu płynności finansowej na podstawie danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat lub na podstawie wskaźników na dany dzień, np. dzień bilansowy.

  2. dynamiczne - określenie poziomu płynności na podstawie danych z przepływów pieniężnych, ale osiągniętych w określonym przedziale czasowym. Podstawowym źródłem danych jest rachunek przepływów pieniężnych, wymagany wyłącznie u podmiotów, których sprawozdanie finansowe objęte jest badaniem biegłego rewidenta.

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansową przedsiębiorstwa można określić na podstawie poniżej omówionych wskaźników, które opierają swoje wyliczenia na posiadanych aktywach obrotowych, czyli inaczej kapitale pracującym. Dzięki uzyskanym wynikom, osoba dokonująca analizy jest w stanie określić stopień wypłacalności majątku obrotowego.

W praktyce można wyróżnić trzy stopnie płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym, a mianowicie:

  1. płynność bieżąca (current ratio),

  2. płynność szybka (quick ratio),

  3. płynność natychmiastowa.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie płynności przedsiębiorstwa jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Przedstawia on bowiem ogólny obraz zdolności regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań podmiotu gospodarczego poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych).

Zasada mówi, że im wyższa wartość wskaźnika, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w aktywach obrotowych. W praktyce przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale 1,5 - 2,0. Co ważne, uzyskane wyniki należy dodatkowo porównać z danymi firmy osiągniętymi w poprzednich okresach lub wysokością wskaźnika w innym podmiocie gospodarczym z tej samej branży. Jeżeli wartość wskaźnika przedsiębiorstwa w porównaniu z wartością przewidywaną dla branży znacząco się różni, wówczas jest to podstawa do zidentyfikowania przyczyn, jakie miały w tej sytuacji największy wpływ oraz podjęcia działań mających na celu ich eliminację.

Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy natomiast o polepszającej się zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza to także poprawę płynności firmy. Przedsiębiorstwa w takiej sytuacji lepiej wykorzystują posiadany majątek obrotowy, spłacając tym samym zobowiązania bieżące na czas.

Data: 2016-06-10 Kategoria: Finanse