Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - rentowność
Data: 2016-06-17 Kategoria: Finanse Tag artykułu: wskaźniki rentowności

Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku. Działając w takim środowisku, konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji majątkowo-finansowej własnej firmy, aby móc właściwie ukierunkować kolejne podejmowane działania strategiczne.

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - garść teorii na wstępie

Analiza wskaźnikowa jest jednym z segmentów ogólnej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Zajmuje się badaniem stanu i rozwoju finansów firmy, czyli dostarcza informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadzenie własnego biznesu, który będzie osiągał zyski, byłoby bardzo trudne bez analizy czynników oraz zdarzeń występujących w organizacji - mających wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe. Dla przykładu: osiągnięcie przez przedsiębiorstwo dochodu w wysokości 50 000 zł nie dostarcza nam istotnych informacji bez wiedzy o wysokości przychodu w danym okresie oraz o wartości posiadanych aktywów i kapitałów własnych. W oparciu o wyniki wspomnianej analizy, osoby zarządzające mogą odpowiednio ukierunkować działalność podmiotu gospodarczego oraz zidentyfikować obszary nieprawidłowo zarządzane, które mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

Jak sama nazwa sugeruje, analiza wskaźnikowa opiera swoje wyniki na zbiorze określonych wskaźników. Przedstawiają one obraz powiązań oraz relacji, jakie występują pomiędzy wielkościami wynikającymi ze sprawozdań finansowych. W tym przypadku podstawowym źródłem informacji są: bilans oraz rachunek zysków i strat. Zarówno według teoretyków jak i praktyków w dziedzinie rachunkowości, te dwa elementy sprawozdania finansowego zawierają najwięcej istotnych informacji potrzebnych do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Co to jest rentowność?

Gdyby zapytać losowo wybranego przedsiębiorcę, jaki jest jego główny cel prowadzenia własnego biznesu, z pewnością odpowie - opłacalność. Jest to zrozumiałe, ponieważ własna firma ma sens, jeżeli będzie generowała zyski. Opłacalność można zdefiniować językiem analityków finansowych pojęciem rentowności. Rentowność natomiast oznacza stopień efektywności funkcjonowania oraz gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa. Celem analizy rentowności jest powiązanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami oraz kapitałem własnym. Co do zasady - im wyższy jest poziom rentowności danego przedsiębiorstwa, tym lepsza jest sytuacja finansowa prowadzonej działalności.

Wskaźniki rentowności bardzo często uważane są za najważniejszy element analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Nie tylko dla osób prowadzących działalność, ale również dla jednostek oraz podmiotów gospodarczych z najbliższego otoczenia (np. kontrahentów, klientów, dostawców, instytucji bankowych, itp.).

Podstawą przy określaniu rentowności są wskaźniki przedstawiające zależność pomiędzy:

  • wysokością wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku oraz

  • wartością czynnika, którego rentowność mamy zamiar wyznaczyć.

Z matematycznego punku widzenia, rentowność jest przedstawiona jako iloraz zysku netto do odpowiedniej wartości określonego składnika finansowego - wyrażony procentowo.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnikowa analiza rentowności przedsiębiorstwa jest najczęściej przeprowadzana w trzech głównych obszarach działalności:

  • sprzedaży (ROS),

  • aktywów (ROA),

  • kapitału (ROE).

Co ważne, rentowność jest wynikiem podejmowanych działań w ramach prowadzonego podmiotu gospodarczego. Może zatem wystąpić zarówno w postaci zysku (dodatni wynik finansowy), jak i deficytu (ujemny wynik finansowy).

Rentowność sprzedaży (ROS)

Rentowność sprzedaży (ROS - return of sale) obliczana jest jako iloraz zysku netto, wypracowanego przez przedsiębiorstwo i wartości osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Otrzymany wynik informuje o tym, w jakim stopniu dana sprzedaż jest opłacalna, czyli innymi słowy - ile zyskaliśmy na jednym złotym osiągniętego przychodu ze sprzedaży (marża zysku netto).

Data: 2016-06-17 Kategoria: Finanse