Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej (cz.10)

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej - aspekt prawny
Data: 2016-12-27 Kategoria: Prawo spółek Tag artykułu: charakter spółki komandytowo-akcyjnej Autor: Zespół wfirma.pl

Spółka komandytowo-akcyjna jest typem osobowej spółki handlowej. Już sama jej nazwa zapowiada swoiste połączenie elementów osobowych i kapitałowych. Co ciekawe, choć jest ostatnią ze spółek osobowych uregulowaną w kodeksie spółek handlowych, w jej budowie i funkcjonowaniu można zauważyć przewagę elementów kapitałowych. Spółka komandytowo-akcyjna jako nowa forma prawna miała bowiem stanowić taki typ spółki, który z jednej strony pozwala na gromadzenie kapitału, a z drugiej strony umożliwia stworzenie mechanizmu zabezpieczającego spółkę przed tzw. wrogim przejęciem. Poznaj prawny charakter spółki komandytowo-akcyjnej czytając poniższy artykuł.

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej w aspekcie prawnym

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej jest specyficzny. Jest bowiem spółką osobową, co oznacza przede wszystkim, że jako taka nie posiada osobowości prawnej, a jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, jednak w budowie spółki komandytowo-akcyjnej znajduje się wiele elementów kapitałowych.

Takie ukształtowanie spółki komandytowo-akcyjnej oznacza, że w kwestiach, które nie zostały uregulowane dla niej odrębnie, np. dotyczących stosunku prawnego między komplementariuszami a akcjonariuszami lub stosunku wobec osób trzecich oraz wnoszenia wkładów na kapitał inny niż zakładowy, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o spółce jawnej, natomiast w kwestiach dotyczących m.in kapitału zakładowego, wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału, akcji czy też funkcjonowania rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, stosuje się przepisy o spółce akcyjnej.

Zgodnie z art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;

2) w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej w aspekcie prawnym w dużej mierze określa jej statut. Podstawą funkcjonowania spółek osobowych jest umowa spółki, natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia ze statutem, który należy uznać za połączenie dwóch modeli umów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych.

Zgodnie z art. 130 kodeksu spółek handlowych status powinien zawierać następujące elementy:

  1. Firma i siedziba spółki

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna”. Jeżeli jednym z komplementariuszy jest osoba prawna, cała jej nazwa powinna znaleźć się w nazwie spółki z dodatkowym oznaczeniem S.K.A.

 

Uwaga!

Jeżeli w nazwie spółki komandytowo-akcyjnej znajdzie się nazwisko lub nazwa akcjonariusza, będzie on odpowiadał wobec osób trzecich jak komplementariusz.

 

Taki zabieg może spowodować, że akcjonariusz, który co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej, będzie ponosił odpowiedzialność nieograniczoną - taką, jaką ponoszą komplementariusze.

  1. Przedmiot działalności spółki

Powinien być on zgodny z celem spółki, który ma być wspólny dla komplementariuszy i akcjonariuszy oraz związany z wniesieniem do spółki wkładów. Rola określenia przedmiotu działalności spółki polega na określeniu granic dozwolonych działań spółki i informowaniu o tym uczestników obrotu gospodarczego.

Jeżeli spółka prowadzi kilka przedsiębiorstw, dla każdego z nich powinien być określony cel. W rejestrze przedmiot działalności jest określany przez wybór odpowiednich kodów PKD.

 

Ważne!

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów KRS słowny opis działalności wskazany w statucie spółki nie musi pokrywać się z opisem działalności ujętym w PKD.

 

  1. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

Data: 2016-12-27 Kategoria: Prawo spółek