Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 15) - Kodeks pracy - zatrudnienie pracownika - cz. I

zatrudnienie pracownika - o czym należy pamiętać?
Data: 2016-04-05 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: zatrudnienie pracownika Autor: Julita Podhorodecka

Zatrudnienie pracownika wiąże się z podjęciem decyzji przez przedsiębiorcę, na podstawie jakiej umowy ma on świadczyć pracę. Przy nawiązaniu stosunku pracy może być to na początek umowa na okres próbny, ale nie stoi nic na przeszkodzie, by od razu podpisać umowę na czas określony lub nieokreślony, jednak takie rozwiązanie z reguły uważane jest za zbyt ryzykowne. Sprawdź, o czym należy pamiętać zatrudniając pracowników.

Zatrudnienie pracownika - prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Osoba podpisująca umowę o pracę zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy w określonym miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy. Zatrudnianie pracownika wiąże się z koniecznością wynagradzania zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę, w kwocie większej lub równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Przed podpisaniem umowy przedsiębiorca chcący zatrudnić pracownika musi zgromadzić dokumenty wymagane do nawiązania stosunku pracy. W czasie trwania zatrudnienia oraz po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika dokumenty pracownika - akta osobowe dzielą się na części dotyczące poszczególnych etapów zatrudnienia.

Część A - znajdują się w niej dokumenty zgromadzone przed zatrudnianiem pracownika, są to między innymi:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Część B - znajdują się w niej dokumenty zgromadzone w trakcie zatrudniania pracownika, są to między innymi:

 • umowa o pracę,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami z regulaminem pracy oraz zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługującego urlopu na opiekę nad dzieckiem,
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia się,
 • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • dokumenty związene z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzenia kary porządkowej,
 • pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu bezpłatnego,
 • orzeczenia lekarskie wydane z związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi.

Część C - zawiera dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, są to między innymi:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli taka umowa była zawarta,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Akta osobowe należy przechowywać w odpowiednich teczkach trójdzielnych przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej jest jedną z form przetwarzania danych osobowych. Podlega więc Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pracodawca jest zobowiązany do:

 • zapewnienia należytej ochrony danych osobowych,
 • nieudostępniania osobom nieuprawnionym,
 • ochrony przed utratą lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do danych wyłącznie osób upoważnionych.

Data: 2016-04-05 Kategoria: Zakładanie działalności