Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności rozlicza przychód z umowy o dzieło?

Przychód z umowy o dzieło - jak rozliczyć w zeznaniu rocznym
Data: 2017-01-30 Kategoria: Prawo pracy Tag artykułu: przychód z umowy o dzieło Autor: Zespół wfirma.pl

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, którą zawiera się w sytuacji, gdy praca wykonawcy ma prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu (np. sporządzenie projektu architektonicznego, stworzenie strony internetowej, napisanie programu komputerowego etc.). Zapłata, którą się otrzymuje, jest wynagrodzeniem za wypracowany rezultat i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Jak należy rozliczyć przychód z umowy o dzieło? To zależy. Od czego? Wyjaśniamy poniżej.

Przychód z umowy o dzieło - rozliczanie: podstawowe zasady

Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło określa Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT). Sposób rozliczania przychodu w tym wypadku zależy od kilku aspektów, w tym m.in. od:

  • wysokości należności określonej w umowie o dzieło,
  • statusu podmiotu będącego zamawiającym.

Przychód z umowy o dzieło zawartej z firmą

W przypadku gdy zamawiającym jest firma lub jednostka organizacyjna, przychód z umowy o dzieło należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).

Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek urzędu skarbowego podatku od przychodu od umowy o dzieło jest zamawiający. Jako płatnik jest on zobowiązany wpłacić - w zależności od wysokości wynagrodzenia:

 

Ważne!

Należy pamiętać, że inaczej wygląda rozliczanie przychodów z umowy o dzieło, jeżeli są one uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W takim wypadku wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dla zamawiającego oznacza to brak obowiązku odprowadzania zaliczki do urzędu skarbowego na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku.

Przychód z umowy o dzieło - zaliczki

W sytuacji gdy kwota wynagrodzenia określonego na umowie o dzieło przekracza 200 zł, zamawiający ma obowiązek pobrać i przekazać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy odpowiadającą 18 proc. dochodu.

 

Ważne!

Obliczanie dochodu przy umowie o dzieło:

przychód z umowy o dzieło (po wyłączeniu świadczeń zwolnionych z PIT na podstawie art. 21 ustawy o PIT) - zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT).

 

Co więcej, zamawiający jest zobowiązany do przekazania wykonawcy umowy o dzieło oraz urzędowi skarbowemu (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy) imiennej informację PIT-11 do końca lutego następnego roku podatkowego. Druga strony umowy ma obowiązek ujęcia kwot z tego druku w swoim zeznaniu rocznym (jako przychody z działalności wykonywanej osobiście).

Przychód z umowy o dzieło - zryczałtowany podatek

W sytuacji gdy kwota wykazana na umowie o dzieło nie przekracza 200 zł (i umowa ta nie jest zawarta z pracownikiem), zamawiający jest zobowiązany pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 18 proc. Oblicza się go od przychodu, którego nie pomniejsza się w tym przypadku o koszt jego uzyskania.

Co ważne, przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca dzieła nie wykazuje w zeznaniu rocznym, w związku z czym zamawiający nie ma obowiązku wystawienia PIT-11.

Data: 2017-01-30 Kategoria: Prawo pracy