Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Czy wiesz, jak się przygotować do kontroli skarbowej?

Jak przygotować się do kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa jest czymś, co może czekać każdego przedsiębiorcę. Kontrola skarbowa ma na celu zbadanie tego, jak i czy firma realizuje obowiązki zapisane w prawie podatkowym - chodzi więc o odpowiedni sposób naliczania i odprowadzania podatków. W tekście opisujemy, jak się przygotować do kontroli skarbowej.

Kontrola skarbowa musi zawsze być poprzedzona zawiadomieniem ze strony instytucji skarbowych, które ma wpłynąć od 7 do 30 dni przed początkiem działań kontrolnych. Jeśli kontrola skarbowa ma zostać wszczęta przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wówczas konieczna staje się zgoda kontrolowanego. W przypadku braku rozpoczęcia kontroli skarbowej w terminie przed upływem 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia fiskus jest zobowiązany do określenia nowego terminu. Trzeba pamiętać, że kontrola skarbowa wymaga dokładnych przygotowań, a także poznania praw i obowiązków, jakie przysługują podatnikowi z zasady.

Kontrola skarbowa - przygotowania

Zawiadomienie o szykowanej kontroli skarbowej powinno zawierać informacje o zakresie oraz typie podatków, które mają być sprawdzane. Wiedząc to, właściciel firmy musi dobrze wykorzystać czas przed kontrolą skarbową - np. na kompletowanie i weryfikację dokumentacji z danego obszaru. Okres przed audytem ze strony organów skarbowych to też chwila na poprawę potencjalnych błędów - jeśli takie zostaną znalezione w trakcie zbierania dokumentacji.

Przed rozpoczęciem kontroli skarbowej przedsiębiorca ma szansę na korektę faktur kosztowych i zakupowych, nieprawidłowych zapisów w KPiR czy deklaracjach podatkowych. Te ostatnie można zmodyfikować za pomocą deklaracji korygującej wysłanej razem z uzasadnieniem określonych zmian. Podatnik powinien pamiętać też o uiszczeniu ewentualnych zaległości podatkowych - razem z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Kontakty biznesowe z zagranicznymi partnerami oznaczają zwykle dokumentację w języku obcym. Tacy przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że w trakcie kontroli skarbowej może pojawić się potrzeba przetłumaczenia dokumentów na polski - przeprowadzający kontrolę mogą tego zażądać i robią to nagminnie. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż translacja musi zostać dokonana przez biegłego, gdyż tylko wtedy urząd skarbowy ją zaakceptuje. Koszty tłumaczenia spoczywają na podatniku.

Jeśli firma funkcjonuje z użyciem elektronicznego systemu finansowo-księgowego, może zostać poddana tak zwanej e-kontroli skarbowej, czyli ściągnięciu potrzebnych danych wprost ze wspomianego systemu. Dane są potem sprawdzane przez specjalistyczne aplikacje informatyczne. Firma używająca systemu powinna pisemnie poinformować kontrolerów o rodzaju stosowanego oprogramowania oraz o obsługiwanych przez nie formatach plików (chodzi tu o możliwość konwersji i eksportu informacji). Trzeba też sprawdzić konfigurację systemu, a szczególnie sposób i źródła wprowadzania do niego danych - to szansa na skorygowanie poprzednio niewykrytych błędów.

Pamiętaj!
Kontrolerom z organów skarbowych należy udostępnić wyłącznie dokumenty dotyczące przedmiotu trwającej kontroli skarbowej. Podatnik może odmówić pokazania innej dokumentacji. Jeśli pojawi się wątpliwość, czy kontrolerzy słusznie żądają przedłożenia wskazanych dokumentów, trzeba poprosić ich o wyjaśnienie ich powiązania z prowadzoną kontrolą skarbową.

Kontrola skarbowa - uprzedzenie pracowników

Jeśli przedsiębiorca otrzyma informację o planowanej przez urząd kontroli skarbowej, musi przekazać ją wszystkim podwładnym, którzy w swoich obowiązkach mają kwestie finansowo-księgowe. Trzeba pamiętać, że kontrolerzy nie tylko przeglądają dokumentację, ale także mogą zadawać pytania dotyczące badanego obszaru i żądać wyjaśnień.

Obowiązek udzielania wyjaśnień w kwestiach objętych kontrolą skarbową - w zakresie wykonywanych czynności bądź działań - spoczywa na:

  • osobach upoważnionych do reprezentacji kontrolowanego albo prowadzących jego sprawy,
  • pracownikach,
  • osobach współdziałających z kontrolowanym.

Wynika to z art. 287 § 4 Ordynacji podatkowej.

Wyjaśnianie i odpowiadanie na pytanie, rzecz jasna, nie może przypominać przesłuchania. Przedsiębiorca nie musi też udowadniać właściwego rozliczania kosztów - powinien za to zwyczajowo objaśnić sposób postępowania.

Data: 2017-01-13 Kategoria: Prawo gospodarcze