Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Data sprzedaży na fakturze

Data: 2016-10-07 Kategoria: Księgowość Autor: Beata Kostrzycka

Każda zmiana przepisów prawa podatkowego niesie za sobą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Z czasem są one wyjaśnianie, dzięki dodatkowym opracowaniom tematu przez Ministerstwo Finansów lub poprzez orzecznictwo sądowe. Rok 2014 obfitował w wiele zmian i tym samym pojawia się sporo niejasności. Jedną z nich jest stosowanie określenia data sprzedaży na fakturze.

Faktura po nowelizacji ustawy o VAT

Od początku 2014 roku w ustawie o VAT pojawiła się definicja faktury. Jest to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Elementy faktury określa art. 106e ustawy. Problematyczny dla wielu osób wydaje się zapis, że faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Do tej pory stosowane było nazewnictwo “data sprzedaży”.

Ustawa o VAT definiuje pojęcie sprzedaży w art. 2 ust. 22: “rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów”.

Data sprzedaży to nic innego jak określony, konkretny moment dokonania takiej sprzedaży (tj. dostawy towarów czy świadczenia usług). Ustawa o VAT określa zatem synonim znaczeniowy.

Polecamy

Definicja faktury i faktury elektronicznej od 2014 roku

Orzecznictwo w sprawie daty sprzedaży

Powyższy temat został już podniesiony z początkiem 2013 roku, kiedy zainicjowano wprowadzanie istotnych zmian w zakresie elementów faktury. Nowelizacja pojawiła się wówczas w zakresie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur (podstawowy akt prawny regulujący kwestię wystawiania faktur obowiązujący do końca 2013 roku). W związku z tym w odpowiedzi na pytania zaniepokojonych podatników organy skarbowe wydały kilka interpretacji indywidualnych, w których uznano, że stosowanie określenia “data sprzedaży” jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (sygn. ILPP2/443-10/13-2/AKr) wydanej w dniu 2 kwietnia 2013 r. zajął następujące stanowisko:

Fakturę, w której podatnik zamiast >>daty dokonania<< posłuży się sformułowaniem >>data sprzedaży<< nie można uznać za nieprawidłową. Natomiast nie powinna być wskazywana >>data sprzedaży<< w przypadku, gdy mamy do czynienia z >>datą zakończenia<<, czyli sprzedaży wykonywanej w sposób ciągły, gdy przepisy podatkowe określają ich datę dokonania na dzień wcześniejszy niż dzień faktycznego ich zakończenia.

Reasumując, zwrot >>data sprzedaży<< jest tożsamy z określeniem >>data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<<, pod warunkiem, że data opisana na fakturze, jako >>data sprzedaży<< będzie faktycznie odnosić się do daty dokonania dostawy lub wykonania usługi. W konsekwencji, fakturę w której Wnioskodawca posłuży się sformułowaniem >>data sprzedaży<< w odniesieniu do >>daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi<< nie można uznać za błędną.

Zgodnie z powyższą interpretacją określenie “data sprzedaży” będzie nieprawidłowe tylko w przypadku sprzedaży wykonywanej w sposób ciągły.

Polecamy

Opłata skarbowa w kosztach firmowych

To samo potwierdza interpretacja indywidualna z 24 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443-300/13-2/DG) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

Wydaje się, że określenia >>data dokonania dostawy towarów<<, >>data zakończenia dostawy towarów<<, oraz >>data wykonania usługi<< odnoszą się do daty sprzedaży. Sprzedaż bowiem to, zgodnie z art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Data sprzedaży zaś, to nic innego jak określony, konkretny moment dokonania takiej sprzedaży (tj. dostawy towarów czy świadczenia usług).

Data: 2016-10-07 Kategoria: Księgowość