Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Dochody osiągane na terytorium Polski przez zagranicznych kontrahentów - zmiany od 2017 r.

Dochody osiągane na terytorium Polski przez zagranicznych kontrahentów  - zmiany od 2017 r.

W roku 2017 oprócz licznych zmian w ustawie o podatku VAT zostały wprowadzone także zmiany w innych ustawach podatkowych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PIT nastąpiła zmiana obejmująca dochody osiągane na terytorium Polski przez zagranicznych kontrahentów w zakresie ich identyfikacji i rodzajów.

Czym jest podatek u źródła?

Osoby zagraniczne uzyskujące dochody osiągane na terytorium Polski tzw. nierezydenci, czyli nie posiadający ani siedziby ani miejsca zamieszkania w Polsce są zobligowani do opodatkowania tych dochodów podatkiem u źródła. Wykaz świadczeń objętych tego typu podatkiem dochodowym zawiera art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.

Odmiennie niż w stosunku do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotem zobowiązanym do odprowadzenia podatku u źródła jest polski podmiot, który pobiera podatek u źródła od wypłacanej należności dla zagranicznego kontrahenta z tytułu wykonanych świadczeń na rzecz polskiego podatnika (zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT).

Podatek u źródła - jak było do końca 2016 r.

W roku 2016 r. i wcześniej urzędy skarbowe stały na prostym stanowisku, że w przypadku zapłaty wynagrodzenia na rzecz osoby zagranicznej przez polski podmiot, zobowiązanym do zapłaty podatku u źródła był polski podmiot a analiza gruntu struktury podatkowej opiewała się jedynie na zidentyfikowaniu siedziby lub adresu zamieszkania polskiego podatnika.

Natomiast został wydany wyrok NSA z dnia 04.03.2015 r. o sygn. II FSK 333/13, w którym sąd zwrócił uwagę, ze sam aspekt wypłacenia wynagrodzenia na rzecz kontrahenta zagranicznego jest jednym z warunków (aczkolwiek niewystarczającym) dla prawidłowości opodatkowania danej wypłaty podatkiem u źródła. Drugim fundamentalnym warunkiem, na który sąd zwrócił uwagę są dochody osiągane na terytorium Polski przez kontrahentów zagranicznych. Jednak inne sądy wykazywały rozbieżne stanowiska częściowo przychylając się do uprzedniej wykładni niektórych organów podatkowych.

Źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody osiągane na terytorium Polski przez zagranicznych kontrahentów w 2017 r.

Podatek u źródła jest pobierany od dochodów uzyskanych w Polsce przez osoby zagraniczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Począwszy od 2017 r. ilość źródeł dochodów sklasyfikowanych przez ustawodawcę jako osiąganych przez osoby zagraniczne uległ dalszemu powiększeniu.

Na źródło dochodów osiąganych na terytorium Polski przez osoby zagraniczne nie będące rezydentami, czyli nie mającymi w Polsce miejsca zamieszkania składają się dochody (przychody) z:

  1. pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład,
  4. położonej na terytorium Polski nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
  5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości,
  7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Data: 2017-05-09 Kategoria: Podatek dochodowy