Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Dochody z korepetycji - działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Sprawdź, jak należy wykazać dochody z korepetycji
Data: 2017-04-14 Kategoria: Zdaniem eksperta Tag artykułu: dochody z korepetycji Autor: Rafał Styczyński

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Poza pracą w szkole udzielam korepetycji. Działalność ta przynosi spore zyski. Czy muszę rejestrować działalność gospodarczą? Czy dochody z korepetycji powinny być ewidencjonowane w ramach działalności wykonywanej osobiście czy też działalności gospodarczej?

Czesław, Myślenice

 

W przedstawionej sytuacji należy zarejestrować działalność gospodarczą, a uzyskiwane przychody zakwalifikować jako uzyskiwane z niej.

Ustawa o PIT rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

W oparciu o tę ustawę odrębnym źródłem przychodów są określane w art. 10:

  • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Działalność gospodarcza a dochody z korepetycji

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w ww. przepisie. Nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, że nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionej sytuacji zajęcia prowadzone będą osobiście, bez żadnego udziału osób trzecich, odbywać się będą nieregularnie i nie będą prowadzone w sposób zorganizowany, więc spełnione będą przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Pana zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Ponadto sam będzie Pan ponosić odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek liczby uczniów, którym będzie Pan korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne ponoszone, np. na zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków pomocowych. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Pana czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody z korepetycji w interpretacji wydanej przez organy podatkowe

Również organy podatkowe potwierdzają, że przychody z udzielanych korepetycji należy zakwalifikować jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-185/16/ZK, w której możemy przeczytać:

Data: 2017-04-14 Kategoria: Zdaniem eksperta