Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ewidencja środków trwałych - kiedy należy ją prowadzić?

Ewidencja środków trwałych a obowiązek jej prowadzenia
Data: 2016-09-15 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: ewidencja środków trwałych Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością. Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i wykorzystuje w działalności gospodarczej środki trwałe, jest zobowiązany do jej prowadzenia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Ewidencja środków trwałych - obowiązek jej prowadzenia

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią  par. 4 niniejszego rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - oraz ewidencji wyposażenia.

Obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców.

Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty działalności. Zgodnie bowiem z art. 22n ust. 6 ustawy w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

 

Ważne!

W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Definicja środka trwałego

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle,

 2. budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 3. maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Ponadto przewidywany okres ich używania powinien być dłuższym niż rok. Muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Ewidencja środków trwałych - elementy

Ewidencja środków trwałych nie ma określonego wzoru, co oznacza, że tę rolę może pełnić nawet odręcznie prowadzony dokument, pod warunkiem jednak, że będzie zawierać co najmniej następujące informacje:

 • liczbę porządkową,

 • datę nabycia,

 • datę przyjęcia do używania,

 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • wartość początkową,

 • stawkę amortyzacyjną,

 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,

 • zaktualizowaną wartość początkową,

 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,

 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,

 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Data: 2016-09-15 Kategoria: Środki trwałe