Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Firma w domu - jakich formalności trzeba dopełnić?

Firma w domu a obowiązki zgłoszeniowe
Data: 2016-08-01 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: firma w domu Autor: Andrzej Lazarowicz

Obowiązek zgłoszenia siedziby w CEIDG

Atrakcyjność prowadzenia firmy w domu polega przede wszystkim na możliwości wliczenia w koszty firmy wydatków eksploatacyjnych. By jednak było to możliwe, konieczne jest dopełnienie obowiązków rejestracyjnych poprzez wskazanie mieszkania czy domu jako siedziby działalności gospodarczej w formularzu CEIDG-1.

Mimo że zgłoszeniu mieszkania, domu lub jego wyodrębnionej części jako siedziby firmy nie towarzyszy obowiązek wykazania tytułu prawnego zajmowania danego lokalu, to dokument taki jest niezbędny. Tytułem tym może być własność, najem, a w przypadku, gdy firma jest prowadzona w domu np. rodziców lub współmałżonka - umowa użyczenia, która co do zasady nie musi być sporządzona na piśmie, jednak dla przejrzystości podatkowej powinna przyjąć formę pisemną. Co ważne, jeśli przedsiębiorca prowadzi firmę w domu czy mieszkaniu, którego jest najemcą, ma obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na prowadzenie działalności w jego lokalu. Firma w domu - przeczytaj artykuł i dowiedz się jakich obowiązki trzeba dopełnić.

Firma w domu a obowiązek zapłaty wyższego podatku od nieruchomości

Uwaga!

Jeśli działalność nie jest prowadzona w całym domu lub mieszkaniu, podatnik powinien ustalić, jaka część metrażu jest przeznaczona na prowadzenie firmy oraz zgłosić ten fakt do urzędu miasta lub gminy, ponieważ prowadzenie firmy w domu może oznaczać wyższy podatek od nieruchomości.


Istotne znaczenie w kwestii podatku od nieruchomości ma charakter działalności firmy prowadzonej w domu i związany z nim stopień przystosowania mieszkania. Nietrudno bowiem zauważyć, że stopień ten będzie zupełnie różny dla na przykład programisty i dentysty. W pierwszym przypadku do prowadzenia firmy niezbędny będzie komputer, biurko i krzesło, a nic nie stoi na przeszkodzie, by znajdowało się tam również łóżko i inne przedmioty przeznaczone do prywatnego użytku. Natomiast przystosowanie mieszkania czy wyodrębnionego w nim pomieszczenia do warunków wymaganych dla gabinetów dentystycznych będzie wymagało wyłączenia danego pomieszczenia od użytku prywatnego i dokonania w nim gruntownego remontu, nie zapominając o zakupie i montażu specjalistycznego sprzętu.

Z powyższego wynika więc, że prowadzenie firmy w domu może spowodować zmianę przeznaczenia lokalu i zmianę sposobu użytkowania lokalu. Oceniając stan faktyczny, organ podatkowy będzie kierował się przepisem art. 71 ustawy prawo budowlane, zgodnie z którym zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego lub jego części to:

  • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi, albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

  • podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

Jeżeli więc prowadzenie firmy w domu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek specjalnego przystosowania mieszkania czy wyodrębnionego pomieszczenia w taki sposób, że pokój dotąd przeznaczony do celów bytowych zostanie całkowicie wyłączony z użytku prywatnego, tak, że będzie spełniać wskazane wyżej warunki, wówczas dla tak wyodrębnionej części zostanie ustalona wyższa stawka podatku od nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że ustawa wskazuje górną stawkę tego podatku, a gmina samodzielnie ją ustala, co znaczy, że zgłoszenie firmy nie zawsze spowoduje ustalenie tej stawki w górnej granicy.

 

Uwaga!

Przeznaczenie nieruchomości ustala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany przez właściwą gminę. Zgodnie z nim dany lokal może pełnić funkcje mieszkalne, użytkowe lub tylko jedną z nich. Stąd zgłoszenie zmiany przeznaczenia lokalu musi zawierać:

  • określenie modyfikacji, jakich właściciel nieruchomości zamierza dokonać,

  • opis i rysunek obiektu z ujęciem jego położenia względem innych budynków,

  • opis techniczny nieruchomości,

  • zaświadczenie wydane przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności planowanej zmiany użytkowania lokalu mieszkalnego z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • ekspertyza wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

  • w razie konieczności dodatkowe dokumenty, w tym pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami.

Należy tego dokonać przed przystąpieniem do remontu!

Data: 2016-08-01 Kategoria: Zakładanie działalności