Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności z omówieniem

Formularz VAT-26
Data: 2014-02-27 Kategoria: Formularze Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Zmiany, jakie wprowadzi Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 roku, nałożą na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, związane m.in. z koniecznością prowadzenia kilometrówki, ale również i zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o posiadanych pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, do czego został przygotowany druk VAT-26.

Które z samochodów wskazać na VAT-26?

Zgodnie z przepisami ustawy informację o posiadanych pojazdach samochodowych powinni złożyć podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Definicja pojazdu samochodowego

Pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy o VAT i kodeksu drogowego jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Natomiast przez dopuszczalną masę całkowitą rozumie się największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. Z definicji tej wyłączone są motorowery i ciągnik rolniczy.

A zatem w praktyce zgłoszeniu będą podlegały zarówno:

 • samochody osobowe,
 • motocykle,
 • samochody ciężarowe o masie całkowitej poniżej 3,5 tony których konstrukcja nie przesądza o wyłącznym wykorzystywaniu dla celów działalności,
 • pojazdy samochodowe o masie poniżej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Obowiązek prowadzenia kilometrówki

Ponieważ w ustawie wskazano, że zgłoszeniu podlegają pojazdy samochodowe użytkowane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, należy wyjaśnić, kto jest zobowiązany do prowadzenia kilometrówki, o której mowa w ustawie o VAT. Kilometrówkę powinni prowadzić podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe - o masie poniżej 3,5 tony - wyłącznie dla celów działalności, których sama konstrukcja zgodnie z przepisami ustawy nie przesądza o wykorzystaniu ich wyłącznie dla celów działalności.

Jak wypełnić informację VAT-26?

Jak w większości formularzy składanych do urzędu, w lewym górnym rogu dokumentu należy podać numer identyfikacji podatkowej - NIP, a następnie przejść do części A formularza.

W pozycji 5: Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja, należy wskazać dane urzędu, jaki jest właściwy dla celów rozliczania VAT, czyli tego wybranego ze względu na miejsce prowadzenia czynności opodatkowanych. Jeżeli czynności opodatkowane prowadzone są na obszarze dwóch lub więcej urzędów, należy wskazać naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub miejsce siedziby działalności (podatnicy niebędący osobami fizycznymi). Kolejno wskazać należy cel złożenia informacji (zgłoszenie czy aktualizacja). Aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany celu wykorzystania pojazdu samochodowego. Należy mieć również na uwadze, że obowiązek dostarczenia jej do urzędu należy wypełnić najpóźniej na 1 dzień przed dniem, w którym nastąpi zmiana.

Po uzupełnieniu danych identyfikacyjnych należy przejść do głównej części informacji - części C. W znajdującej się tam tabeli uzupełnia się dane dotyczące zgłaszanych aut, podając:

 • markę (pozycja D.1 w dowodzie), model (poz. D.3) i kolor pojazdu,
 • numer rejestracyjny,
 • rok produkcji,
 • datę nabycia pojazdu (w formacie dzień-miesiąc-rok)
  • w przypadku importu należy podać datę importu,
  • w przypadku oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu należy podać datę oddania do używania,
  • w przypadku pojazdów używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze należy podać datę przyjęcia w używanie,
 • datę poniesienia pierwszego wydatku (w formacie dzień-miesiąc-rok)
 • datę zmiany wykorzystania (w formacie dzień-miesiąc-rok) - wypełnia się jedynie dla informacji aktualizacyjnych (czyli tych, w których zaznaczono kwadrat nr 2 w poz. 5).
Data: 2014-02-27 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe