Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Formularz VAT-7 (VAT-7K) z omówieniem

VAT-7 jak wypełnić
Data: 2015-08-05 Kategoria: Formularze Tag artykułu: vat-7 jak wypełnić Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Zarejestrowani czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek za zakończone okresy rozliczeniowe złożyć deklarację podsumowującą dokonane w danym okresie opodatkowane transakcje - VAT-7 lub VAT-7K. Od tego, jaką formę rozliczania z tytułu podatku zadeklarowano na wniosku rejestracyjnym VAT-R zależeć będzie forma druku deklaracji. I tak za okresy:

  • miesięczne będzie to VAT-7,

  • kwartalne będzie to VAT-7K.

Termin składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Deklarację VAT składa się do 25. dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że podatnicy, którzy wybrali miesięczne rozliczenie z tytułu VAT, składają więc deklarację i opłacają wynikającą z niej należność podatkową do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast rozliczający się kwartalnie z podatku od towarów i usług składają i opłacają deklarację VAT za:

  • I kwartał do 25 kwietnia,

  • II kwartał do 25 lipca,

  • III kwartał do 25 października,

  • IV kwartał do 25 stycznia.

Rozpoczynając wypełnianie deklaracji, na początek nie należy zapominać o polu nr 1 w lewym górnym rogu deklaracji, w którym to należy podać NIP przedsiębiorcy składającego formularz.

 

W polu 4 i 5 należy podać okres, którego dotyczy deklaracja - miesiąc i rok.

Część A.  Miejsce i cel składania deklaracji VAT 7

Deklarację VAT-7 należy skierować do właściwego urzędu skarbowego, który w przypadku podatku VAT wybiera się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli podatnik wykonuje te czynności na terenie więcej niż jednego urzędu skarbowego, wówczas właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu VAT będzie ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - dotyczy osób fizycznych, również tych prowadzących działalność. W przypadku osób prawnych będzie to urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

W polu nr 7 należy określić cel złożenia formularza:

  • złożenie deklaracji,

  • korekta deklaracji - jeżeli jest to druga bądź kolejna deklaracja składana przez podatnika za ten sam okres rozliczeniowy.

Część B. Dane identyfikacyjne podatnika

W części B podatnik będący osobą fizyczną (w tym m.in. właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej) podaje swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Natomiast inne podmioty (np spółki cywilne) podają pełną nazwę oraz numer REGON czyli numer statystyczny nadawany przez GUS.

Część C. Rozliczenie podatku należnego

W tej części podatnik ma za zadanie wykazać wszystkie transakcje opodatkowane, w stosunku do których obowiązek podatkowy przypada na deklarowany okres. Jeżeli jedno z pól od 10 do 55 pozostanie niewypełnione uznaje się, że jego wartość wynosi “0”.

Pierwsze trzy z wymienionych transakcji wykazywane będą jedynie w wartości Podstawy opodatkowania, co oznacza, że będą to transakcje, w stosunku do których przedsiębiorca nie jest zobowiązany wykazywać podatku VAT należnego (dlatego też pól szarych nie wypełnia się).

Pozycja 10 - wykazuje się sprzedaż towarów oraz świadczenie usług, które na mocy ustawy art. 43 lub art. 82 podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Pozycja 11 - wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium Polski, ale przez działalność prowadzoną w kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

Pozycja 12 - wykazuje się powtórnie wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, które były już uwzględnione w poz 11.

Pozycja 13 - wykazuje się wartość sprzedanych towarów/świadczonych usług na terytorium kraju, dla których zastosowana została stawka 0%.

Pozycja 14 - powtarza się wartość ujętą już w pozycji 13 dotyczącą wyłącznie sprzedaż,y dla której zastosowanie ma stawka 0% w związku ze zwrotem VAT podróżnemu.

 

Pozycje 15, 17, 19 rozróżniają wartość netto sprzedanych towarów/wykonanych usług według poszczególnych stawek VAT: 5%, 8% i 23%, a w pozycjach 16, 18, 20 należy wprowadzić wartość należnego podatku VAT od dokonanej sprzedaży według stawek podatku.

Data: 2015-08-05 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe