Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Ile komornik może zabrać z pensji dłużnika?

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia
Data: 2017-02-02 Kategoria: Windykacja Tag artykułu: ile komornik może zabrać

Komornik, wszczynając postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, ma obowiązek zawiadomienia go z jakiego tytułu, na rzecz kogo jest dokonywane zajęcie oraz jakiej kwoty dotyczy prowadzone postępowanie. Najczęściej spotykanym zabiegiem stosowanym przez komorników w toku postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia pracowniczego w przypadku dłużnika pozostającego w stosunku pracy. Należy wspomnieć, iż komornik nigdy sam z urzędu nie dokona takiego zajęcia, gdyż to po stronie wierzyciela istnieje obowiązek wskazania sposobów prowadzenia egzekucji. Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia dłużnika i czy są sumy, których nie może naruszyć? 

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności. Prawidłowo dokonane zajęcie jest skuteczne w momencie doręczenia dłużnikowi wezwania, w którym komornik informuje dłużnika, że do wskazanej wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do całkowitego pokrycia długu, nie wolno dłużnikowi pobierać wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ta ogólna zasada nie dotyczy oczywiście kwot zwolnionych od zajęcia, przysługujących pracownikowi na mocy przepisów prawa pracy tj. w przypadku umowy o pracę, komornik nie może zająć wynagrodzenia, które jest niższe niż 1850 zł brutto (1335,69 zł netto). 

Czy komornik może zabrać całą pensję z umowy zlecenie?

Zajęciu podlega nie tylko stosunek pracy normowany umową o pracę, lecz także inne formy zatrudnienia, takie jak: umowa zlecenia, umowa o dzieło, mianowanie bądź powołanie. Poniżej przedstawimy poszczególne typy umów wraz ze wskazaniem na jaką kwotę komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia. A więc w przypadku:

  • Umowy o pracę – w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym etacie, komornik może zająć 50% wynagrodzenia pracownika. Komornik dokonuje zajęcia nie tylko ze ściśle rozumianego wynagrodzenia za pracę (podstawy), ale również z przysługujących pracownikowi premii, odpraw pieniężnych, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i nagród jubileuszowych.

  • Umowy zlecania lub umowy o dzieło – w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na umowie cywilnoprawnej tj. normowanej przepisami Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, komornik jest uprawniony do zajęcia całości wynagrodzenia dłużnika. Jednakże wyjątek stanowi sytuacja, w której taka forma dochodu stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika, wówczas zastosowanie znajduje zajęcie tak jak w przypadku umowy o pracę, tj. 50% wynagrodzenia, przy czym w takim wypadku pracownik jest obowiązany powiadomić o zaistniałym fakcie komornika oraz oczywiście posiadać stosowne dokumenty uwiarygadniające jego sytuację materialną,

  • Wyjątek - w przypadku zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych, komornik może zająć 60% wynagrodzenia, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, jaka jest jej wysokość.

Jakich świadczeń nie może zabrać komornik? 

Jednakże nie wszystkie wynagrodzenia i uzyskane przychody komornik może zająć. Ustawodawca przewidział tzw. świadczenia wolne od egzekucji komorniczej i informacje, ile komornik może zabrać. Mianowicie nie podlegają egzekucji otrzymywane przez dłużnika:

  • świadczenia w naturze przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów służbowych oraz innych wydatków z nimi związanych;

  • świadczenia przyznane przez Skarb Państwa na stypendia, wsparcia lub inne cele;

  • prawa niezbywalne, za wyjątkiem tych, których zbycie zostało wyłączone w drodze umowy;

  • świadczenia wypłacane z ubezpieczeń osobowych lub odszkodowania wypłacane z ubezpieczeń majątkowych w wysokości 3/4, jednakże nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie alimentów (komornik może więc zająć jedynie 25% kwot z tytułu odszkodowania);

  • świadczenia uzyskane z pomocy społecznej;

  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – kwota, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części wynagrodzenia za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałego wynagrodzenia – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez okres dwóch  tygodni;

  • świadczenia alimentacyjne, rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, świadczenia dla sierot.

 Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

 

ile komornik może zabrać vindicat.pl

Data: 2017-02-02 Kategoria: Windykacja