Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Informacje podsumowujące - 2012

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki

Podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

  1. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników VAT lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku VAT, dla której zastosowanie ma stawka 0%; dotyczy to zarówno tej klasycznej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak i tej, która związana jest z nietransakcyjnym przemieszczeniem towarów wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku VAT lub osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, ale zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE; obowiązek ten obejmuje również podatników dokonujących nietransakcyjnego przemieszczenia własnych towarów na terytorium kraju (art. 11 ust. 1 ustawy o VAT)
   1. dostawach towarów w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnych, która dokonywana jest na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej
   2. usługach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej, dla których miejscem świadczenia zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jest siedziba usługobiorcy i to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT, przy czym usługi te nie mogą być zwolnione z opodatkowania ani opodatkowane stawką 0%

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych transakcji.

Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych transakcji, w przypadku gdy dotyczą one:

 1. WDT oraz dostawy w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnych (art. 100 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT), jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekroczy w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł
 2. WNT (art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), jeżeli całkowita wartość transakcji bez podatku, nie przekroczy w danym kwartale 50.000 zł
 3. świadczenia usług, dla których ma zastosowanie mechanizm samoopodatkowania przez usługobiorcę (art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT)
 4. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych transakcji.
Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki