Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak ewidencjonować różnice kursowe w KPiR?

różnice kursowe
Data: 2016-09-26 Kategoria: Księgowość Tag artykułu: różnice kursowe Autor: Zespół wfirma.pl

Przy transakcjach dokonywanych w walutach obcych zdarzają się sytuacje, w których data zapłaty, a tym samym kurs przeliczenia, różnią się od daty ujęcia transakcji w podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz przelicznika kursu zastosowanego dla celów podatkowych. W takim wypadku, uwzględniając odmienne kursy walut dla celów przeliczenia kwot na walutę polską, pojawiają się różnice między otrzymanymi wartościami, które nazywa się różnicami kursowymi.

Wykazanie różnic kursowych

Każdy przedsiębiorca, który w swoich transakcjach spotyka się z różnicami kursowymi ma obowiązek uwzględnić je w ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia, że najczęściej przyjmują one niskie wartości. Takie różnice kursowe mogą stanowić zarówno przychód, jak i koszt, w zależności od kształtowania się kursu danej waluty.

Polecamy

Wszystko o planach urlopowych

Natomiast przedsiębiorcy dokonujący transakcji w walutach obcych, u których zapłata następuje w tym samym dniu, co wystawienie faktury, nie będą zobowiązani do wykazania różnic kursowych, ponieważ w takim przypadku różnice takie po prostu nie wystąpią.

Dodatnie różnice kursowe

Przychody

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Krótko mówiąc - kiedy przychód wykazany w KPiR < kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na PLN, według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Zatem, kiedy wydatek wykazany w KPiR > kwota faktycznie wydana.

Ujemne różnice kursowe

Przychody

Ujemne różnice kursowe powstają, kiedy wartość przychodu należnego w walucie obcej, po przeliczeniu na walutę krajową PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest wyższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

A więc,kiedy przychód wykazany w KPiR > kwota faktycznie otrzymana.

Wydatki

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP (w praktyce: z ostatniego dnia roboczego  poprzedzającego moment wystawienia faktury), jest niższa od wartości faktycznie poniesionego kosztu w dniu zapłaty po przeliczeniu według kursu faktycznie zastosowanego z tego dnia.

Czyli, kiedy wydatek wykazany w KPiR < kwota faktycznie wydana.

Wykazywanie różnic kursowych w KPiR

Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy, natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dodatnie różnice kursowe wykazuje się w kolumnie 8 “Pozostałe przychody”, a ujemne - stanowiące koszt - w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Dokumentem księgowym, na podstawie którego różnice kursowe ujmuje się w KPiR, jest dowód wewnętrzny. Przez wzgląd na fakt, iż ustalenie różnic kursowych jest możliwe po dokonaniu (lub otrzymaniu) faktycznej zapłaty, księgowane są one najczęściej ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zapłata.

Polecamy

Ewidencja materiałów pomocniczych w KPiR

W praktyce przy dokonywaniu wielu transakcji w walutach obcych możliwe jest zbiorcze księgowanie różnic kursowych z danego okresu. W takim wypadku w dokumentacji księgowej do dowodu wewnętrznego warto podpiąć dodatkowy dokument z wyliczeniami różnic oraz kursami walut, na podstawie których dokonano przeliczeń. W ten sposób można uniknąć w przyszłości problemów z odtworzeniem wyliczeń.

Data: 2016-09-26 Kategoria: Księgowość