Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak rozliczać delegację krajową przedsiębiorcy?

delegacja krajowa
Data: 2016-12-27 Kategoria: Księgowość Tag artykułu: delegacja krajowa Autor: Zespół wfirma.pl

Publicznych środków transportu
Do tej kategorii można zaliczyć środki transportu, za pomocą których przedsiębiorca przemieszcza się z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, np. pociągi czy autobusy, ale też takie, którymi porusza się w trakcie trwania podróży służbowej, np. taksówki. Wydatki poniesione na wszystkie publiczne środki transportu można bez ograniczeń - oczywiście, poza tym że muszą być poniesione dla celów działalności gospodarczej - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać należy także o odpowiednim ich zaksięgowaniu - za pomocą faktur bądź rachunków.

Inne wydatki podczas delegacji krajowej

Jeśli przedsiębiorca wybiera się w podróż w celu uczestniczenia np. w targach związanych z jego działalnością, może także zaliczyć do kosztów delegacji wydatki poniesione na ten cel, jeśli są one odpowiednio udokumentowane.

Działalność transportowa a delegacje krajowe

Aby podróż właściciela firmy mogła zostać uznana za podróż służbową, musi ona być nierozerwalnie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a jej celem powinno być wykonywanie zadania w miejscu innym niż miejsce pracy.

Czy w takim razie za podróż służbową można uznać podróż właściciela firmy transportowej, będącego jednocześnie kierowcą samochodu? W starszych interpretacjach podatkowych organy skarbowe jednoznacznie wykluczały możliwość zaliczenia diet za podróże służbowe do kosztów dla przedsiębiorców, których działalność związana była właśnie z transportem. Przykładem może być interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 24 sierpnia 2005 r. (nr IS. I/1-4150/3/05) - “(...) Aby jednak przedsiębiorcy przysługiwały diety, konieczne jest, by odbywana przez niego podróż nosiła cechy „podróży służbowej”. Nie każdy bowiem wyjazd poza siedzibę firmy jest podróżą służbową, a tym samym diety dotyczące tego wyjazdu stanowią automatycznie koszty uzyskania przychodu. Brak bowiem możliwości zaliczenia do kosztów działalności wartości diet z tytułu podróży służbowej w tego rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej, przy wykonywaniu której, z uwagi na jej specyfikę lub zawarte umowy, wyjazd poza siedzibę firmy związany jest z istotą świadczonych usług. (...) realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy, nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

Jednakże, w interpretacjach Ministra Finansów z 22 czerwca 2010 r. (nr DD2/033/132/PMN/10/453) oraz z 24 sierpnia 2011 r. (nr DD9/033/21/BRT/KZU/10/PK-492), czytamy, że “okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami.”.

W związku z tym, możliwość zaliczenia diety do wydatków przez przedsiębiorcę zajmującego się transportem aktualnie wydaje się być uzasadniona i dozwolona.

Data: 2016-12-27 Kategoria: Księgowość