Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - jak rozliczyć?

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - jak rozliczyć?
Data: 2017-03-01 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Autor: Zespół wfirma.pl

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wśród licznych dotacji może ubiegać się także o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Refundacja ta udzielana jest ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Jak prawidłowo rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego? Odpowiadamy poniżej.

Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - podstawa prawna

Zasady udzielania refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższych aktów prawnych starosta może zrefundować przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy starostą a przedsiębiorcą. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego dokonywana jest dopiero po złożeniu w urzędzie pracy przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających dokonane wydatki.

Czy doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego stanowi przychód firmy?

O tym, czy doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie stanowiło przychód firmy, decyduje to, jakie świadczenia zostaną w ramach tej pomocy pokryte.

Ważne!

Zgodnie z art. ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.  

Wyjątek jednak stanowią zakupione lub wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym, jeśli ze środków pochodzących z Funduszu Pracy zostały nabyte lub wytworzone środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne, to środki otrzymane na doposażenie stanowiska pracy nie stanowią przychodu firmy.

Natomiast w przypadku refundacji, gdy sfinansowany zakup dotyczył rzeczy innych niż środki trwałe, od których nie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, otrzymana refundacja będzie stanowiła przychód firmy. Przychód ten można wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 jako pozostałe przychody w momencie otrzymania dotacji.

Otrzymanej refundacji, która nie stanowi przychodu, a tym samym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, nie ma konieczności umieszczania w KPiR. Ważne jest jednak, by na wypadek kontroli przedsiębiorca przechowywał całą dokumentację dotyczącą otrzymanego wsparcia.

Amortyzacja zrefundowanych środków trwałych

Zazwyczaj środki otrzymane na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego przeznaczane są na zakup środków trwałych.

Ważne!

Za środki trwałe uważa się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle,

  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty,

których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a wartość przekracza 3 500 zł. Powinny być one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.

W związku z powyższym zakupione przedmioty o wartości powyżej 3 500 zł, które przedsiębiorca ma zamiar wykorzystywać w firmie dłużej niż rok, powinien wprowadzić do środków trwałych firmy, w wyniku czego będą one podlegały amortyzacji.

Data: 2017-03-01 Kategoria: Zatrudnienie