Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak wycenić własne przedsiębiorstwo?

Data: 2017-02-02 Kategoria: Finanse Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem - ile właściwie warte jest ich przedsiębiorstwo? Wiedza na ten temat jest ważna nie tylko ze względu na zaspokojenie własnej ciekawości, ale również z uwagi na to, że informacja o wartości przedsiębiorstwa jest potrzebna podczas wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród tych ostatnich najistotniejsze są sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy nawet sprzedaż firmy. Jak zatem w rzetelny sposób oszacować wartość prowadzonej działalności gospodarczej?

Wycena przedsiębiorstw

Wycena firmy to nic innego, jak ustalenie faktycznej wartości całego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych metod, które wykorzystują posiadane informacje oraz dane finansowe.

Co istotne, im bardziej sporządzona wycena będzie rzetelna i poparta faktami, tym lepszą pozycję uzyska przedsiębiorstwo przy ewentualnych negocjacjach warunków, np. w przypadku transakcji sprzedaży. Przy szacowaniu wartości należy brać pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak rodzaj, forma prawna, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Niezbędnym etapem do oszacowania wartości przedsiębiorstwa jest wskazanie jej celu, gdyż na jego podstawie powinno się dokonać wyboru właściwej wśród dostępnych metody wyceny. W praktyce poznanie wartości firmy wiąże się najczęściej z otrzymaniem przez właściciela oferty kupna jego przedsiębiorstwa. W odniesieniu do spółek istnieją również sytuacje, w których sporządzenie wyceny wymagane jest z mocy prawa, np. przejęcia, fuzje, przekształcenia formy prawnej, wykup udziałów, a także wiele innych. Przedsiębiorca będzie zmuszony do określenia wartości firmy także w niektórych przypadkach weryfikacji zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia zadłużenia.

Wycena wartości przedsiębiorstw na potrzeby transakcyjne

Teoretycznie metod wyceny wartości przedsiębiorstw jest bardzo wiele, jednak nie wszystkie nadają się do szacowania wartości firm przeznaczonych na sprzedaż. Wśród najczęściej wykorzystywanych sposobów na oszacowanie wartości można wyróżnić podejścia:

  • dochodowe,

  • majątkowe,

  • porównawcze.

Każda z metod opiera się na różnych informacjach oraz potrzebuje odmiennych danych do dokonania właściwej analizy. Wykorzystanie tylko jednej metody szacowania może okazać się niemiarodajne, zatem najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku metod jednocześnie.

Podejście dochodowe

Podstawą określenia wartości przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym jest prognoza strumieni przyszłych dochodów z działalności, zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu. Innymi słowy rzeczywistą wartość firmy można określić na podstawie zdyskontowanej wartości wszystkich przepływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo uzyska w przyszłości.

Wartość przedsiębiorstwa według podejścia dochodowego to wartość jego przyszłych dochodów na dzień dokonania wyceny.

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest uważana za praktyczną oraz dającą wyniki najbardziej zbliżone do realnej wartości przedsiębiorstwa. Jednak głównym problemem, przed którym stają osoby dokonujące wyceny przy wykorzystaniu danej metody, to prawidłowe oszacowanie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa. Istotne w tym przypadku jest, aby nie opierać się na danych uzyskanych z analiz, które często są aż nadto są optymistyczne. Główną bazą do przeprowadzenia wyceny powinny być rzetelne dane uzyskane z dokładnej analizy źródeł dochodu przedsiębiorstwa, rynku, na którym działa firma oraz panujących na nim trendów. Przedstawione prognozy powinny być oparte na rzeczywistych danych oraz możliwych do realizacji założeniach.

Co istotne, według Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych prognozy dochodów przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w nieograniczonym czasie powinny obejmować okres poprzedzający fazę pełnej dojrzałości działalności operacyjnej, która charakteryzuje się osiąganiem stabilnych dochodów.

Data: 2017-02-02 Kategoria: Finanse