Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak wypełnić ZUS ZUA?

jak wypełnić zus zua
Data: 2016-10-14 Kategoria: Prawo pracy Tag artykułu: ZUS ZUA Autor: Julita Podhorodecka

Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto, dlatego część tą trzeba wypełnić ze szczególną starannością, wpisując prawidłowo i czytelnie numer PESEL, a jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

 

 

Pole 01: wpisuje się numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczenia (o ile został nadany).

Obywatelowi polskiemu numer PESEL jest nadawany w momencie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także gdy ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Numer PESEL w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące jest nadawany także cudzoziemcom. Numer PESEL nadaje się również obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Pole 02: nie wypełnia się.

Pola 03 i 04: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zgłaszana/zgłoszona nieposiada numeru identyfikacyjnego PESEL:

  • w polu 03– w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

    • 1– w przypadku dowodu osobistego,

    • 2– w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,

  • w polu 04 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

Pole 05: wpisuje się nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.

Pole 06: wpisuje się imię pierwsze osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.

Pole 07: wpisuje się datę urodzenia osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok).

Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

 

Pole 01: wpisuje się imię drugie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń do ubezpieczeń; jeżeli osoba ta nie posiada drugiego imienia, pole pozostawić niewypełnione.

Pole 02: wpisuje się nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia.

Pole 03: wpisuje się obywatelstwo; niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczeń ma obywatelstwo polskie.

Pole 04: wpisuje się płeć: K (kobieta), M (mężczyzna).

Tytuł ubezpieczenia

Informacje podane w tym bloku służą do gromadzenia na koncie ubezpieczonego danych o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia weryfikowany jest także podany w blokach VI-IX schemat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom oraz kod podany w imiennym raporcie miesięcznym złożonym za danego ubezpieczonego. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek.

 

 

Pole 01: wpisuje się obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia.

Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby wymienione w art. 6, 11 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Pole 01: wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (dzień/miesiąc/rok).

Pola 02-05: zaznacza się symbolem “X” stosownie do rodzaju ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczeń podlega obowiązkowo z podanego w bloku V tytułu ubezpieczenia.

Data: 2016-10-14 Kategoria: Prawo pracy