Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jakie PIT-y składa ryczałtowiec oprócz PIT-28?

Jakie pity składa ryczałtowiec - szczegóły rozliczeń rocznych

Podatnicy rozliczający się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak i w pozostałych formach rozliczania podatku dochodowego, mają obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. W przypadku tej formy opodatkowania podstawową deklaracją jest PIT-28 składany do 31 stycznia po zakończonym roku podatkowym. Czy jest to jedyna deklaracja, jaką składają podatnicy rozliczający się w ten sposób? Sprawdź, jakie PITy składa ryczałtowiec!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zryczałtowaną formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku podatek dochodowy płacony jest wyłącznie od przychodu, czyli nie ma możliwości jego pomniejszenia o żadne koszty działalności.

Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest zarówno dla indywidualnych działalności gospodarczych, jak i spółek osobowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Bowiem ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera wykaz podatników, których rodzaj prowadzonej działalności wyklucza z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania. Dodatkowo należy pamiętać o limicie obrotu w wysokości 150 000 euro. Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości przekraczającej 150 000 euro lub uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 150 000 euro.

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. został podniesiony limit przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

Jakie PITy składa ryczałtowiec?

Podstawową deklaracją jaką musi złożyć ryczałtowiec po zakończonym roku podatkowym jest formularz PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia. Ze względu na dodatkowe źródła przychodu czy też korzystanie z różnego rodzaju ulg konieczne może być złożenie przez podatnika dodatkowych załączników do zeznania podatkowego PIT-28. Do takich załączników należą:

  • PIT-28/A - jest to informacja o przychodach podatnika z tytułu działalności prowadzonej na własne nazwisko, najmu lub dzierżawy,

  • PIT-28/B - informuje o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki,

  • PIT/D - dotyczy odliczenia wydatków mieszkaniowych,

  • PIT/O - zawiera informacje o rodzaju ulg, z jakich skorzystał podatnik.

Działalność opodatkowana ryczałtem a inne dochody

Podatnicy prowadzący własną działalność, która rozliczana jest w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie pracujący na etat, umowę zlecenia czy umowę o dzieło, przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego mają obowiązek oprócz deklaracji PIT-28 złożyć deklarację PIT-37. Deklaracja PIT-37 rozliczająca dochód z etatu, zlecenia czy dzieła powinna zostać złożona do 30 kwietnia po zakończonym roku podatkowym (w 2017 roku ze względu na fakt, że 30 kwietnia przypada w niedzielę zeznania składane są do 2 maja).

Jakie PITy składa ryczałtowiec, gdy zatrudnia pracowników?

Ryczałtowcy zatrudniający pracowników mają dodatkowo obowiązek złożenia deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych przez zatrudnionych pracowników. Do takich deklaracji należą:

  • PIT-11 - o wysokości dochodów uzyskanych przez pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia poniżej 5 pracowników, składa ją w formie papierowej do końca stycznia. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia powyżej 5 pracowników, ma obowiązek złożenia deklaracji w formie elektronicznej, termin składania takich deklaracji mija wraz z końcem lutego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca zatrudniający poniżej 5 pracowników również ma możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Drugi egzemplarz PITu-11 pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego.

  • PIT-8AR - informacja o rocznym zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego.

  • PIT-4R - informuje o wysokości zaliczek pobranych na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Formularz należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego.

Data: 2017-01-10 Kategoria: Deklaracje - roczne rozliczenia podatkowe