Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kasa fiskalna w 2017 roku - podstawowe informacje

Kasa fiskalna - formalności
Data: 2017-03-06 Kategoria: Kasa fiskalna Tag artykułu: kasa fiskalna Autor: Beata Kostrzycka

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten co do zasady powstaje, jeżeli podatnik przekroczył w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz ww. podmiotów w wysokości 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym limit ten obliczamy proporcjonalnie do okresu prowadzenia w tym roku działalności gospodarczej. Jakie prawa i obowiązki ma podatnik, który rozpoczyna ewidencję przy użyciu kasy, dowiesz się z naszego artykułu.

Kasa fiskalna - zgłoszenie liczby kas

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Podatnicy, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji, o ile zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Fiskalizacja kasy rejestrującej

Fiskalizacja kasy rejestrującej oznacza jednokrotną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony (legitymujący się identyfikatorem nadanym przez producenta lub importera) pracownik serwisu. Producent lub importer kasy odpowiedzialny jest za warunki zorganizowania i przeprowadzania serwisu kas. To on wskazuje serwis właściwy dla danego typu kas.

Zgłoszenie kasy fiskalnej w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r w sprawie kas rejestrujących.

Wpisy w książce kasy

Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączonej przez sprzedawcę kasy do każdego urządzenia. Podatnik obowiązany jest również umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów serwisantowi kasy. Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki musi być umieszczony napis: „Duplikat”.

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej

Po fiskalizacji kasy rejestrującej za jej pomocą należy dokonywać ewidencji każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Klientowi należy przekazać wydrukowany paragon fiskalny. W przypadku, gdy konsument zażąda wystawienia faktury, pod jej kopię podpina się paragon i przechowuje w dokumentacji księgowej, a nabywcy przekazuje się oryginał faktury (lub po prostu jej drugi egzemplarz). Podatnicy obowiązani są rozpocząć w wyznaczonym terminie ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako niezbędna do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zainstalować i zastosować do prowadzenia ewidencji kolejne kasy fiskalne w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do zorganizowania ewidencji w pierwszym miesiącu.

Data: 2017-03-06 Kategoria: Kasa fiskalna