Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Komu przysługuje renta rodzinna i jak się o nią starać?

Komu przysługuje renta rodzinna i jak się o nią starać?
Data: 2017-03-28 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: renta rodzinna Autor: Aleksandra Konopacka

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci była uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu członkowi rodziny.

Po kim może zostać przyznana renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po śmierci osoby, która:

 • miała ustalone prawo do emerytury,

 • spełniała warunki wymagane do ustalenia emerytury,

 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej,

 • spełniała warunki wymagane do ustalenia emerytury pomostowej,

 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (w każdym przypadku przyjmuje się, iż osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),

 • spełniała warunki wymagane do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Dla kogo przeznaczona jest renta rodzinna?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie wskazuje, którzy członkowie rodziny zmarłego są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej. Zgodnie z przepisami renta rodzinna przysługuje:

 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym:

  • do ukończenia 16 lat,

  • jeżeli ukończyły 16 lat - do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia (jeśli dziecko osiągnęło ten wiek na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do ukończenia tego roku studiów) lub

  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 lat życia;

 • przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, w tym również w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne (dotyczące wieku, nauki lub stanu zdrowia), a ponadto:

  • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz

  • nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) bądź jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd,

 • małżonkowi (wdowie, wdowcowi), który do dnia śmierci współmałżonka pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli:

  • osiągnął wiek 50 lat lub jest niezdolny do pracy albo

  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a gdy kształci się w szkole 18 lat, lub

  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,

  • osiągnął wiek 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa bądź innych dzieci uprawnionych do renty rodzinnej.

Wdowa (wdowiec), która nie spełnia wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej oraz nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej:

 • przez okres jednego roku od daty śmierci współmałżonka albo

 • przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od śmierci współmałżonka.

Data: 2017-03-28 Kategoria: Ubezpieczenia