Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kontrola podatkowa i skarbowa - porównanie procedur

Kiedy zastosowanie ma kontrola podatkowa i skarbowa?
Data: 2017-03-10 Kategoria: Kontrola skarbowa Tag artykułu: kontrola podatkowa i skarbowa Autor: Zespół wfirma.pl

Przedsiębiorcy muszą się liczyć z możliwością sprawdzania przez organy podatkowe poprawności rozliczenia podatków. Jedną z form takiej weryfikacji jest kontrola podatkowa i skarbowa. Należy mieć świadomość, że są to dwie różne instytucje uregulowane w różnych aktach prawnych.

Kontrola podatkowa i skarbowa

Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z zawartymi tam przepisami kontrolę podatkową przeprowadza naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz ewentualnie minister do spraw finansów publicznych w zakresie sprawdzenia stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zakres kontroli podatkowej został zatem zakreślony bardzo szeroko i może dotyczyć każdego podatku. Jednak nie tylko Ordynacja podatkowa reguluje kwestie dokonywania kontroli przedsiębiorców. Również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera szereg przepisów dotyczących zasad dokonywania kontroli u podatników np. przepis mówiący o maksymalnym czasie trwania kontroli u przedsiębiorcy. Jak stanowi art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrole w tym kontrola podatkowa i skarbowa u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków):

  • dla mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
  • dla małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
  • dla średnich przedsiębiorców – 24 dni robocze;
  • dla pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Procedura wszczęcia kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa i skarbowa wszczynana jest wyłącznie z urzędu przez organ kontroli. Procedura kontroli podatkowej rozpoczyna się od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola zostaje wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W pewnych sytuacjach jednak organ nie zawiadamia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, a sama kontrola rozpoczyna się już z momentem okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej przez pracowników organu.

Dniem wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wraz z okazaniem legitymacji służbowej kontrolowanemu. W razie niemożności wszczęcia kontroli z powodu nieobecności podatnika organ wzywa do stawienia się w siedzibie organu kontrolującego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do stawienia się. W przypadku niestawienia się osoby wezwanej w terminie, kontrolę uznaje się za wszczętą w dniu upływu tego terminu.

Przykład 1.

Pracownicy urzędu skarbowego stawili się u przedsiębiorcy 1 lutego z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacją służbową. Nie zastali przedsiębiorcy pod wskazanym adresem. 2 lutego wysłano zatem wezwanie do stawienia się w terminie 7 dni. Podatnik odebrał wezwanie 3 lutego. Mimo to nie stawił się on w urzędzie. Oznacza to, że kontrola została wszczęta 10 lutego.

Na zasadzie wyjątku dopuszczalne jest również wszczęcie kontroli po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu. Możliwe jest to, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bądź zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. W takiej sytuacji należy bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Zakończenie kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kontrolowany który nie zgadza się z ustaleniami kontroli, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia do protokołu.

Data: 2017-03-10 Kategoria: Kontrola skarbowa