Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

KPiR a rozliczenia w walucie obcej

Data: 2016-10-03 Kategoria: Księgowość Autor: Zespół wfirma.pl

Coraz częściej przedsiębiorcy w prowadzonej działalności spotykają się z rozliczeniami w walutach obcych. Wokół tego typu transakcji pojawia się wiele pytań i problemów, jak np. jaki kurs walut zastosować do przeliczeń oraz które zdarzenia ująć w księdze.

Jaki kurs walut?

Jak zostało zawarte w art. 11a ustawy o PIT przychody oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jednak zgodnie z art. 24c, w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wówczas przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania bądź otrzymania zapłaty. Zastosowanie prawidłowego kursu walutowego ma wpływ na wycenę należności i zobowiązań przedsiębiorcy.

Polecamy

W jaki sposób fiskus dostarcza pisma podatnikom?

W sytuacji, gdy na rachunek walutowy przedsiębiorcy wpłynie należność w walucie obcej (lub zostanie dokonana zapłata) nie można mówić o kursie faktycznie zastosowanym. Nie dochodzi bowiem do faktycznej wymiany waluty. Z tego względu do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy (lub opłacenia zobowiązań) należy przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego transakcję. Zasada ta dotyczy również takich operacji jak pobrane opłaty bankowe, czy też pobrane lub doliczone odsetki.

Transakcje w walutach obcych często powodują powstanie różnic kursowych, które mogą zwiększać wartość przychodów lub kosztów. Różnice te pojawiają się, gdy dzień otrzymania zapłaty różni się od dnia wystawienia faktury i tym samym do przeliczeń zostają przyjęte odmienne kursy walut.

Kiedy w przeliczeniu na PLN otrzymana zapłata do faktury sprzedaży przewyższa wartość faktury - powstaje przychód do opodatkowania. W odwrotnej sytuacji powstanie koszt. Jeżeli natomiast to przedsiębiorca dokonuje zapłaty zobowiązań i w przeliczeniu na PLN kwota dokonanej zapłaty jest wyższa od wartości wynikającej z faktury zakupu - powstanie koszt. W sytuacji odwrotnej będziemy mieć do czynienia z przychodem.

Warto zaznaczyć, iż różnice kursowe ujmowane są w KPiR w kolumnie 8 “pozostałe przychody” lub kolumnie 13 “pozostałe wydatki”.

Księgowania oraz zastosowane wyceny przedstawiono na przykładach.

Przykład 1. Otwarcie rachunku walutowego

Dnia 1 kwietnia przedsiębiorca otworzył rachunek bankowy walutowy. Saldo rachunku wynosi 0 euro.

Salda kont nie są ujmowane w KPiR – brak księgowań.

 

Przykład 2. Przelew środków pieniężnych na konto walutowe

W dniu 4 kwietnia przelano środki pieniężne z konta złotówkowego na walutowe w wysokości 5.000 zł.

Na konto walutowe trafia kwota przeliczona na euro po kursie zastosowanym tego dnia przez bank. Przelew środków nie jest ujmowany w KPiR – brak księgowań.

Przykład 3. Wystawienie faktury sprzedaży

W dniu 6 kwietnia wystawiono fakturę sprzedaży towarów nr 30/04/2013, na kwotę 240 euro.

Polecamy

Kiedy można wystawić fakturę zbiorczą? Sprawdź!

Do przeliczenia wartości na PLN należy zastosować kurs średni NBP z dnia 5 kwietnia, 1 euro = 4,1820 zł. Do kolumny 7 KPiR "przychody ze sprzedaży towarów handlowych i materiałów" trafi kwota 240* 4,1820 = 1003,68 zł.

Przykład 4. Otrzymanie zapłaty należności

Dnia 9 kwietnia wpłynęła na konto walutowe należność za fakturę 30/04/2013, w kwocie 240 euro.

Do przeliczenia wartości na PLN należy przyjąć kurs średni NBP z dnia 8 kwietnia, 1 euro = 4,1495. Otrzymana kwota wynosi więc 240* 4,1495 = 995,88 zł.

W tym przypadku powstały różnice kursowe. Otrzymano kwotę niższą o 7,80 zł, która będzie stanowić ujemną różnicę kursową. Jej wartość należy ująć w kol. 13 KPiR "pozostałe wydatki".

Ważne, iż w przypadku, gdy data otrzymania zapłaty będzie tożsama z datą wystawienia faktury - różnice kursowe nie powstaną. Do przeliczeń zostanie bowiem zastosowany ten sam kurs walut, średni NBP z dnia poprzedzającego transakcję.

Przykład 5. Odsetki od kredytu

Data: 2016-10-03 Kategoria: Księgowość