Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste a przychód w KPiR

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste a PIT

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wycofania składnika majątku z firmy na cele osobiste. Fakt ten co do zasady nie wywołuje skutków w sferze podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że trzeba go odpowiednio udokumentować - za pomocą dowodu LT (likwidacja środka trwałego) lub protokołu likwidacyjnego. Zobacz jednak jak podatkowo rozliczyć sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste?

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste - kiedy jest przychodem?

W przypadku odsprzedaży środka trwałego (np. samochodu osobowego) po wycofaniu na cele prywatne sytuacja wygląda nieco odmiennie. Działanie takie w niektórych przypadkach skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.   

Zgodnie z przepisami, jeżeli odpłatne zbycie środka trwałego, który został wcześniej wycofany z prowadzonej działalności gospodarczej, ma miejsce przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce wycofanie składnika majątku z ewidencji środków trwałych, uzyskany przychód ze sprzedaży stanowi przychód z działalności gospodarczej. Należy to potraktować tak jakby sprzedaż dotyczyła środka trwałego znajdującego się w firmie (wynika to z art. 14 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Ważne!

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste po upływie sześciu lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym wycofano środek trwały z działalności) nie ma wpływu na podatek dochodowy. Nie przyczynia się do powstania przychodu z działalności gospodarczej.

 

W momencie gdy następuje sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste wydatki na jego nabycie lub wytworzenie pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych będą stanowiły koszt uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego. W chwili przekazania środka trwałego na potrzeby własne podatnik nie może bowiem zaliczyć niezamortyzowanej części odpisów od wartości początkowej do kosztów. Będzie miał do tego prawo dopiero przy sprzedaży środka trwałego.

Ewidencja sprzedaży środka trwałego wycofanego na cele osobiste w KPiR

Podatnicy ewidencjonujący poszczególne operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste przed upływem 6 lat dokumentują jako przychód z działalności i wpisują do kolumny 8 kpir - pozostałe przychody.

Gdy dany środek trwały (np. samochód) został do momentu wycofania tylko częściowo zamortyzowany wówczas w momencie sprzedaży pozostałą niezamortyzowaną część należy uwzględnić w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki - jako koszt uzyskania przychodu (pod datą miesiąca sprzedaży).  

 

Ważne!

Jeżeli środek trwały w momencie wycofania nie był całkowicie zamortyzowany, to amortyzacja ulega zawieszeniu. Ostatni odpis powinien zostać dokonany w miesiącu wycofania. Pozostała nieumorzona część zostanie zaliczona do kosztów w przypadku odpłatnej sprzedaży środka trwałego, poniesienia straty na środku trwałym lub likwidacji (która jest rozumiana jako fizyczne zniszczenie).

Przekazanie na cele prywatne (czyli omawiana likwidacja z zamiarem zmiany przeznaczenia środka trwałego) nie zostało ujęte w katalogu. A zatem niezamortyzowana część może być kosztem ale dopiero gdy nastąpi sprzedaż samochodu wycofanego na cele osobiste i to przed upływem 6 lat. 

Ewidencja sprzedaży środka trwałego wycofanego na cele osobiste w VAT 

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak podatkiem tym może być obciążone wycofanie środka trwałego na cele prywatne. 

Przekazanie środka trwałego na cele prywatne

Zanim nastąpi sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste następuje wycofanie środka trwałego na cele prywtane.

Data: 2016-06-21 Kategoria: Księgowość