Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Krajowy Standard Rachunkowości - zapraszamy na szkolenie w Łodzi

Krajowy Standard Rachunkowości w Łodzi
Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój Tag artykułu: krajowy standard rachunkowości

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”

O szkoleniu

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie każdy, kto zajmuje się księgowymi aspektami środków trwałych, ma świadomość tego, jak wiele powodują one problemów i wątpliwości na każdym etapie okresu ich pozostawania w jednostce, od momentu ich pozyskania aż do ich rozchodu z jednostki. Niestety istniejące regulacje ustawy o rachunkowości nie wyjaśniają najtrudniejszych dylematów związanych z ich ewidencją, wyceną oraz ujmowaniem skutków decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za nabycie lub wytworzenie środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące rachunkowości środków trwałych został wydany nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe, którego celem jest doprecyzowanie lub rozwinięcie zapisów ustawy, w celu wsparcia służb księgowych w rozwiązywaniu największych problemów i dylematów dotyczących księgowych aspektów środków trwałych, w celu zapewnienia spójności rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach.

Nie mieli Państwo jeszcze czasu zapoznać się z nowymi regulacjami KSR 11? Chcieliby Państwo poznać nowe regulacje KSR 11 i skonfrontować ich zapisy z dylematami spotykanymi w swoich firmach, za pośrednictwem autorów projektu tego standardu (z pierwszej ręki)? To szkolenie jest dla Was.

Celem szkolenia jest objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie oraz w najszerszym zakresie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Tematyka szkolenia obejmuje ogół zagadnień księgowych występujących na różnych etapach funkcjonowania środka trwałego w jednostce, w tym: procesu uznawania czy określony składnik majątku lub nakłady stanowią środek trwały, definiowania obiektów inwentarzowych w kontekście różnych kategorii części, jakie wprowadza nowy Standard, wyceny ceny nabycia, kosztu wytworzenia czy kosztów finansowania zewnętrznego w zależności od okoliczności pozyskania, amortyzacji, ulepszenia i remontów, zaprzestaniem użytkowania (rozchodu lub likwidacji). Będzie można dowiedzieć się, jakie są techniczne i organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych i jak ujawniać informacje na temat majątku trwałego w sprawozdaniu finansowym. Szkolenie ma charakter interaktywny, stąd istnieje szansa zadawania pytań, prezentowania problemów oraz uczestnictwa w dyskusji.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, księgowych odpowiedzialnych za środki trwałe, jak również wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Szkolenie jest również pomocne dla służb technicznych odpowiedzialnych za nabycie, ulepszenie, remonty czy likwidację środków trwałych w przedsiębiorstwie, jak również osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników firm prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Korzyści

 • bezpośredni kontakt z autorami Standardu

 • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11, w tym takich, na które można nie zwrócić uwagi podczas samodzielnego analizowania jego zapisów

 • nabycie umiejętności stosowania założeń ogólnych do rozwiązywania nietypowych dylematów praktycznych, dotyczących złożonych zagadnień środków trwałych w firmie, nieujętych wprost w rozwiązaniach szczegółowych

 • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które ułatwią prowadzenie rachunkowości środków trwałych i zapewnią kontrolę nad środkami trwałymi w firmie

 • poznanie alternatywnych możliwości stosowania rozwiązań księgowych w obszarze środków trwałych i nabycie umiejętności dostosowywania ich do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa

Nasze atuty

 • autorski program szkolenia przygotowany na bazie doświadczenia praktycznego prowadzących oraz problemów i niejasności, które stanowiły podstawę wypracowania rozwiązań KSR nr 11

 • szkolenie prowadzone przez wybitnych ekspertów w swojej dziedzinie, autorów projektu KSR i ekspertów współpracujących z Komitetem Standardów Rachunkowości (szczegółowy opis prowadzących poniżej)

 • liczne przykłady i studia przypadków ilustrujące zastosowanie rozwiązań KSR 11

 • możliwość konsultacji z autorami KSR nr 11 nurtujących Państwa problemów

 • certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Wydział Zarządzania UŁ

 • atrakcyjna i dogodna lokalizacja szkolenia w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania

 • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch

 • renoma Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którego pracownicy uczestniczą w projektowaniu norm prawnych i w projektach praktycznych; jednostki organizacyjne Wydziału Zarządzania reprezentujące dyscypliny: finanse oraz rachunkowość należą do najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i są znane również za granicą, stały się motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości, jako pierwsze w Polsce propagowały rachunkowość międzynarodową i prowadziły badania w tym zakresie

Program

Dzień I

1. Cele i zakres standardu

2. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard

3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały

4. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

 • Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

 • Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych

5. Wartość początkowa środka trwałego

 • Ogólne zasady ustalania wartości początkowej

 • Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego

  • Zakup środka trwałego lub pozyskanie po zakończeniu umowy leasingowej

  • Ujawnienia środków trwałych

 • Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

  • Moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym

  • Rozliczenie kosztów pośrednich budowy

  • Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy

  • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych

  • Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania

  • Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania

  • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

  • Zaniechanie inwestycji

Dzień II

6.  Kryteria klasyfikacji nakładów na ulepszenia lub bieżące użytkowanie środka trwałego

 • Ulepszenia środków trwałych

  • Poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami

  • Miary wartości użytkowej

  • Rodzaje ulepszeń

  • Ulepszenie obcego środka trwałego

 • Nakłady na bieżącą eksploatację

  • Konserwacje a remonty

  • Remonty bieżące (typowe, awaryjne)

  • Remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe

  • Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane

7. Amortyzacja środka trwałego

 • Pojęcie amortyzacji

 • Wartość podlegająca amortyzacji

 • Metody amortyzacji

 • Stawki i stopy amortyzacji

 • Sezonowość a zasady amortyzacji

 • Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego

 • Odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych

 • Jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego

 • Termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji

 • Wznowienie odpisów amortyzacyjnych

 • Okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego

 • Ogólne zasady

 • Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie

 • Likwidacja i niedobór

 • Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej

 • Wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji

9. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych

 • Dokumentacja obrotu

 • Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

10. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

Prowadzący

Szkolenie prowadzą eksperci i praktycy z rachunkowości – związani z tą dziedziną również naukowo. Prowadzący są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

 • Prof. dr hab. Ewa Walińska - jest współautorką m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w kilkunastu projektach naukowo-badawczych oraz opracowaniach eksperckich związanych z analizą i projektowaniem systemu rachunkowości dla zarządzania oraz z regulacjami prawnymi rachunkowości finansowej. Dla Ministerstwa Finansów opracowała projekty przepisów prawnych o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian ustaw o podatkach dochodowych.

 • dr Marcin Michalak - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości, wykładowca Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacji i dokumentacji systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej, w tym m.in. dla: Toyota Motor Poland, Armada Fleet Management SA, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Energa SA, Elektrowni Kozienice S.A., BZPG Stomil S.A., PKP Cargo SA, PKP SA, Ferax- Iril Sp. z o.o. (właściciel marki GATTA) i wielu innych.

 • dr Agnieszka Wencel - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Praktyk w dziedzinie rachunkowości, trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wykładowca Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Współautor opinii sporządzanych dla potrzeb rozstrzygnięć sądowych. Współautor projektów koncepcyjnych oraz wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, dokumentacja systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunkowości zarządczej m.in. dla przedsiębiorstw: Południowy Koncern Energetyczny S.A., Karbonia NWR, Elektrownia Kozienice S.A., Energa S.A., Ferax- Iril Sp. z o.o. (właściciel marki GATTA), PKP Cargo S.A.

 • dr Przemysław Czajor - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Autor opracowań i uczestnik wdrożeń dokumentacji systemu rachunkowości, w tym głównie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w czołowych polskich przedsiębiorstwach m.in.: Telekomunikacja Polska SA, Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Bełchatów S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Koncern Energetyczny ENERGA S.A., PKP Cargo S.A. Opracowywał i wdrażał systemy rachunkowości zarządczej w takich przedsiębiorstwach jak: Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownia Kozienice S.A., Spółki Grupy BOT GiE S.A., P.V.P. Sp. z o.o., Z.P.C. Carbo-Energia Sp. z o.o., Fota S.A., PKP Energetyka S.A., Partnertech Sieradz Sp. z o.o., BZPG Stomil S.A.

 • Witold Bojanowski - współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego. Ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości oraz ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz wykładowca czołowych firm szkoleniowych. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in.: Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, TP S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor). Współautor książek: „Plan konta a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Informacje organizacyjne

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje w trakcie szkolenia

 • przerwy kawowe i lunch

 • certyfikat ukończenia szkolenia

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 800 zł netto

 • dwóch lub więcej osób z firmy 750 zł/osobę netto

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia odbywają się w godzinach:

I dzień – 16.10.2017 (poniedziałek): 10.00 – 15.15

II dzień – 17.10.2017 (wtorek): 9.00 – 14.15

Liczba miejsc jest ograniczona, miejsca są rezerwowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Więcej informacji i zapisy:

Zapisy

Aleksandra Lizińczyk
Marta Górecka

tel. 42 635 50 51 (w godz. 8.00 – 15.30)

e-mail: rekrutacjawz@uni.lodz.pl

Szkolenia zamknięte

Organizujemy szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 • Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego.

 • Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zleceniodawcy.

 • Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

Dojazd

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

Szkolenie odbywa się w dogodnej lokalizacji - na Wydziale Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26.

Data: 2017-10-02 Kategoria: Szkolenia i rozwój