Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kto nie ma prawa do korzystania z jednorazowej amortyzacji - pomocy de minimis?

de minimis
Data: 2017-02-22 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: de minimis Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a także od osób prawnych umożliwia niektórym przedsiębiorcom w wybranych sytuacjach zastosowanie jednorazowej amortyzacji z pomocy de minimis dla środków trwałych o wartości wyższej niż 3.500 zł. Jako że możliwość ta wynika z mocy ustawy, to podatnik sam decyduje o jej zastosowaniu, bez konieczności oczekiwania na zgodę organu skarbowego.

Prawo do pomocy de minimis w formie jednorazowej amortyzacji

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22k ust 7 (odpowiednio art. 16k ust 7 updop) określa, że “podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (...) oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

Jednorazowa amortyzacja z pomocy de minimis dotyczy zatem środków trwałych należących do następujących grup KŚT:

 • Grupa 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE,

 • Grupa 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA,

 • Grupa 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE,

 • Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE,

 • Grupa 7 ŚRODKI TRANSPORTU (z wyłączeniem samochodów osobowych),

 • Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł niepodlegające jednorazowej amortyzacji

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł nie może mieć zastosowania dla:

 • wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa, licencje oprogramowań komputerowych),

 • samochodów osobowych,

 • majątku zaliczonego do KŚT:

  • Grupa 0 GRUNTY,

  • Grupa 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO,

  • Grupa 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,

  • Grupa 9 INWENTARZ ŻYWY.

Podmioty bez prawa do korzystania z jednorazowej amortyzacji de minimis

W przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych dokładnie wskazano, które z podmiotów mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji de minimis. Prawo takie mają przede wszystkim podmioty zaliczające się do grupy małych podatników, czyli przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złotówki kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W roku 2017 wspomniany limit obrotu, po zaokrągleniu wynosi 5.157.000 zł.

Data: 2017-02-22 Kategoria: Środki trwałe