Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Mandat skarbowy - czy jego przyjęcie jest obowiązkowe?

Mandat skarbowy - czy jego przyjęcie jest obowiązkowe?
Data: 2016-05-21 Kategoria: Prawo gospodarcze Tag artykułu: mandat skarbowy Autor: Zespół wfirma.pl

Przedsiębiorca jest obowiązany przyjąć mandat skarbowy tylko w sytuacji, gdy popełniony przez niego czyn określony w ustawie jako wykroczenie skarbowe odznacza się znaczną szkodliwością społeczną i został popełniony umyślnie. Jeśli te przesłanki nie zostaną spełnione, przedsiębiorca może odmówić przyjęcia mandatu skarbowego.

Znikoma społeczna szkodliwość czynu a mandat skarbowy

Możliwość podważenia decyzji urzędu skarbowego wynika przede wszystkim z faktu, że popełnione względem urzędu skarbowego przewinienia są stopniowalne pod kątem społecznej szkodliwości czynu. Może okazać się, że jest ona znikoma i wówczas popełnione przewinienie nie będzie stanowiło wykroczenia skarbowego.

W ustawie nie znajdujemy definicji znikomej społecznej szkodliwości czynu. Podane natomiast zostały ogólne wytyczne pomocne przy określaniu stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego:

  • rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra,

  • wagę naruszonego obowiązku finansowego,

  • wysokość uszczuplonej lub naruszonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej,

  • sposób i okoliczności popełnionego czynu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, możemy zauważyć, że katalog czynów o znikomej szkodliwości społecznej może być obszerny.

Przykład 1.
Przedsiębiorca  X otrzymał mandat skarbowy za 4-dniowe opóźnienie w złożeniu deklaracji, z której podatek został wpłacony w terminie. Ponieważ jest to przewinienie o znikomej szkodliwości społecznej, mandat skarbowy może nie zostać przyjęty przez przedsiębiorcę X.

Natomiast, biorąc pod uwagę wymienione wcześniej kryteria oceny szkodliwości społecznej,  nie sposób mówić o niskiej szkodliwości społecznej, gdyby przedsiębiorca notorycznie składał deklaracje z opóźnieniem i nie opłacał zobowiązań podatkowych o znacznych wartościach. Niemniej zawsze warto złożyć do organu podatkowego wniosek z prośbą o uzasadnienie, gdzie organ dopatruje się szkodliwości społecznej większej niż znikoma.

 

Ważne!

Przedsiębiorca naruszający obowiązki nałożone ustawami podatkowymi, a dla których kodeks karny skarbowy przewidział sankcje, nie popełnia wykroczenia skarbowego, gdy naruszenie to jest czynem o niskim stopniu szkodliwości społecznej lub zostało popełnione nieumyślnie.

Nieumyślne wykroczenie a mandat skarbowy

Stwierdzając nieumyślność popełnienia czynu stanowiącego wykroczenie skarbowe, należy odwołać się nie do zamiaru sprawcy, lecz do jego wiedzy. Nie oznacza to, że brak znajomości przepisu karnoskarbowego czy podatkowego wyłączy umyślność czynu - przedsiębiorca, jako profesjonalista, powinien znać przepisy. Nieumyślność na gruncie karnego prawa skarbowego odnosi się do niejasności przepisów podatkowych. Przedsiębiorca może więc powoływać się przed organami podatkowymi na niejasność czy niejednoznaczność przepisów podatkowych, także wtedy, gdy same organy finansowe nie są zgodne w interpretacjach tych przepisów. Oznacza to, że błąd przedsiębiorcy, który wyniknął z niejednoznaczności przepisów lub ich interpretacji, nie może stanowić podstawy do ukarania go mandatem skarbowym.

Niemniej przedsiębiorca odmawiający przyjęcia mandatu skarbowego i powołujący się na niejasność przepisów podatkowych, czyli na nieumyślne popełnienie wykroczenia skarbowego, musi być przygotowany, że będzie musiał udowodnić tę okoliczność przed sądem. W praktyce może się to okazać trudnym zadaniem.

Mandat skarbowy - skutki odmowy jego przyjęcia

Przedstawiciel organu finansowego, zanim nałoży mandat skarbowy, jest obowiązany określić zarzucany podatnikowi czyn oraz pouczyć go o przysługującym mu prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o skutkach prawnych niewyrażenia zgody na jego przyjęcie. Jeżeli więc podatnik skorzysta z tego prawa, sprawa zostanie skierowana do sądu i rozpoznana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przeciwko przedsiębiorcy zostanie wszczęte dochodzenie, w wyniku którego zostanie wniesiony do sądu akt oskarżenia. W praktyce bardzo często organy finansowe załączają w akcie oskarżenia wniosek o ukaranie podatnika.

Data: 2016-05-21 Kategoria: Prawo gospodarcze