Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Najem powierzchni reklamowej na stronie WWW a ryczałt

Najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej a podatek

Prowadzę blog poświęcony motoryzacji. W związku z coraz większą jego popularnością otrzymałem propozycję wynajmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej. Czy mogę uzyskane przychody opodatkować ryczałtem? Jakich formalności należy dopełnić, aby opodatkować najem powierzchni reklamowej na stronie WWW ryczałtem? Jak obliczyć i do kiedy wpłacić zaliczkę na podatek za poniesiony przychód? 

Adrian, Nowy Targ

 

W mojej opinii nie ma przeszkód, aby najem powierzchni reklamowej na stronie WWW niezwiązanej z działalnością gospodarczą opodatkować ryczałtem według stawki 8,5%.

Najem powierzchni reklamowej na stronie www a umowa najmu

Umowa najmu jest jedną z umów nazwanych, opisanych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisem art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Umowa najmu musi być zatem umową o charakterze odpłatnym.

Ustawa o PIT zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów.

Do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT zaliczane są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Do tego źródła przychodów zaliczane są zatem przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy.

Aby zakwalifikować dochód do tego źródła, konieczne jest zatem by był on uzyskiwany przez osobę fizyczną na podstawie umów nazwanych, tj. najmu, dzierżawy lub nienazwanych o podobnym charakterze do najmu i dzierżawy, poza działalnością gospodarczą.

Ryczałt a najem powierzchni reklamowej na stronie www

W mojej opinii nie ma przeszkód, aby przychody z takiej działalności jak najem powierzchni reklamowej na stronie WWW opodatkować ryczałtem, wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy bowiem zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamowych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy.

Jednak przez wiele lat Ministerstwo Finansów prezentowało stanowisko, zgodnie z którym umowa stanowiąca podstawę do udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, m.in. w celach reklamowych jest umową nienazwaną, której nie można jednoznacznie przypisać cech umowy najmu lub dzierżawy, co w konsekwencji wykluczało możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu.

Stanowisko takie zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-991b/13/HD.

Zgoła odmienne stanowisko prezentowały sądy administracyjne, prezentując korzystne dla podatników stanowisko. Przykładem takiego wyroku może być wyrok NSA z 27 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1305/11. Sąd wskazał, że wynagrodzenie otrzymane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając na uwadze jednolite orzeczenia sądów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 5 września 2014 r. Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, w której stwierdził m.in., że:

(...) osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. (…).

Data: 2017-03-02 Kategoria: Zdaniem eksperta