Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
Data: 2017-01-24 Kategoria: Windykacja Tag artykułu: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Autor: Zespół wfirma.pl

Postępowanie upominawcze jest jednym z tzw. postępowań odrębnych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego (dalej kpc). Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwala na szybsze - w porównaniu do trybu zwykłego - wyegzekwowanie należności od dłużnika.

Przesłanki do rozpoznania sprawy w trybie upominawczym

W wyniku postępowania upominawczego wydawany jest nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty zostaje wydany również w postępowaniu nakazowym. Między tymi trybami postępowania cywilnego występuje jednak znacząca różnica i to już na etapie wszczęcia postępowania w którymś z tych trybów.

 

Ważne!

Sąd przekazuje sprawę do rozpoznania w rybie upominawczym z urzędu, gdy stwierdzi, że zachodzą ku temu przesłanki. Natomiast jeśli intencją powoda jest rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym, musi zawrzeć stosowny wniosek w pozwie.

 

Rozpoznanie sprawy w trybie upominawczym nie zależy więc od woli powoda, a od zaistnienia wymaganych przesłanek. Najważniejsza jest pieniężny charakter roszczenia. Kolejne zależą od oceny sądu i są związane z treścią pozwu, w którym zgodnie z art. 187 § 1 kpc powód powinien podać:

  • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;  

  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Przytaczając okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, warto załączyć do pozwu odpowiednie dokumenty lub ich kopie, potwierdzające istnienie roszczenia. Dołączenie załączników do pozwu nie ma charakteru obligacyjnego, jednak, obok przekonania sądu o słuszności żądania, spełnia rolę perswazyjną poprzez wskazanie powodowi (któremu doręczony zostanie odpis pozwu) dokumentów, którymi dysponuje wierzyciel i to, jak zdeterminowany jest, by odzyskać dług.

Należy jednak zwrócić uwagę na określoną grupę powodów, wobec których omówione wymagania kształtują się odmiennie, zgodnie z art. 187.1 KPC 

 

Jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,  

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,  

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,  

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,  

5) wywóz nieczystości,  

6) dostarczanie energii cieplnej

- jest obowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu.  

 

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli powodem jest przedsiębiorca świadczący usługi w którymś ze wskazanych w przepisie obszarze, składa on pozew na formularzu urzędowym, w którym konieczne jest sporządzenie uzasadnienie pozwu oraz wskazanie dowodów, które sąd ma przeprowadzić.

Jak wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Co do zasady postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym, jednak jeśli sąd, w trakcie wstępnego rozpoznania sprawy, poweźmie wątpliwości co do zasadności żądania, zarządzi przeprowadzenie rozprawy, na którą zostanie wezwany powód i pozwany, a w razie potrzeby - świadkowie. Wówczas sprawa będzie rozpoznawana w zwykłym trybie.

Kiedy nie zostanie wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Kodeks postępowania cywilnego w art. 499 wskazuje sytuacje, w których sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, są to:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Sąd dokonuje tej oceny na posiedzeniu niejawnym. Uznając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sąd wyznacza termin rozprawy i zarządza wezwanie stron na rozprawę, a jeśli nakaz został już wydany, dodatkowo go uchyla.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Data: 2017-01-24 Kategoria: Windykacja