Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Odliczenia od dochodu - 2013

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki

Sprawdź, jakich odliczeń może dokonać od dochodu w bieżącym roku podatkowym.

Wysokość stawek oparta jest na Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

Polecamy

Kiedy odliczyć ulgę na zakup kasy?

Ulga rehabilitacyjna - wydatki mogą być odliczone w pewnych granicach, w zależności od celu, na jaki zostały poniesione. I tak:

  • wydatki poniesione na cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy - mogą zostać odliczone w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym,
  • wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - odliczane w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
  • wydatki poniesione na utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej - w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
  • wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
  • wydatki poniesione na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista - odliczone w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł.

Darowizny  - w zależności od rodzaju, od podatku można odliczyć:

  • darowizny przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy) - kwotę w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca6% dochodu,
  • darowizny przekazane na cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy) - kwotę w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca6% dochodu,
  • darowizny na cele krwiodawstwa - kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi (w 2013 - 130 zł za litr), nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Uwaga! Łączna kwota odliczeń od podatku z tytułu darowizn nie może przekroczyć w jednym roku podatkowym kwtoy stanowiącej 6% dochodu.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy) - możliwe jest odliczenie wydatków w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, z uwzględnieniem art. 26 ust. 6h ustawy i art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278), obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) - do odliczenia kwalifikują się wpłaty, ponoszone przez podatnika w trakcie roku podatkowego, w wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - maksymalna kwota składki wynosi 4231,20 zł, natomiast minimalna - 720 zł.

Polecamy

Ulga na złe długi - nowe zasady.

Ulga na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy) - odliczyć od dochodu można kwotę do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316) - odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2013 r.

Uwaga! Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki