Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Odstąpienie od umowy o dzieło z omówieniem

odstąpienie od umowy o dzieło
Data: 2015-10-06 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: odstąpienie od umowy o dzieło Autor: Ewa Całus

W przypadku nieprawidłowego wykonania dzieła każdy konsument może złożyć reklamację. Po części do reklamacji będą mieć zastosowanie zasady odnoszące się do towarów konsumpcyjnych. Z drugiej jednak strony przepisy kodeksu cywilnego przewidują pewne odrębności w przypadku umowy o dzieło. Tak jest w sytuacji, w której przyjmujący zamówienie znacząco opóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła. Czy możliwe jest wówczas odstąpienie od umowy o dzieło?

Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z umów uregulowanych w kodeksie cywilnym (art. 627 i następne).

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W umowie o dzieło istotny jest sam proces powstania rzeczy. Inaczej jest w umowie sprzedaży, gdzie sprzedawcę obciąża powinność przeniesienia własności rzeczy, bez względu na to, w jaki sposób została ona wytworzona. Dlatego też umowa o dzieło zwana jest umową rezultatu, zmierzającą do osiągnięcia określonego efektu, np. stworzenia mebli na wymiar. To odróżnia ją także od umowy zlecenie, która zwana jest umową starannego działania.

Opóźnienie z rozpoczęciem wykonania dzieła a odstąpienie od umowy o dzieło

Zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego:

 

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Przytoczony wyżej przepis przyznaje zamawiającemu szczególny środek prawny jakim jest odstąpienie od umowy o dzieło. Co istotne, uprawnienie to nie jest uzależnione od tego, czy opóźnienie było spowodowane niezachowaniem należytej staranności po stronie przyjmującego zamówienie. Ponadto skorzystanie z tego uprawnienia nie jest uzależnione od wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu na przystąpienie do realizacji usługi, jak to ma miejsce w szeregu innych analogicznych przepisów kodeksu. Niezbędne jest jedynie ustalenie,  że przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, i to tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je wykończyć w czasie właściwym. W sytuacji gdy warunek ten nie zostanie spełniony i okaże się, że przyjmujący zamówienie byłby w stanie wykonać je w czasie właściwym, to odstąpienie od umowy o dzieło nie wywoła oczekiwanego skutku, a nasz kontrahent będzie mógł dochodzić wykonania umowy.

Odstąpienie od umowy o dzieło - skutki

Odstąpienie od umowy o dzieło w opisywanym przypadku będzie skutkować wygaśnięciem stosunku prawnego łączącego strony. Skuteczne odstąpienie od umowy o dzieło skutkuje tym, że strony zwolnione są z obowiązku wykonania świadczeń wzajemnych, a więc wykonania dzieła i zapłaty umówionej ceny. Wszystko co strony sobie do tej pory świadczyły, podlega zwrotowi. Jeżeli zatem zamawiający zapłacił wykonawcy dzieła zaliczkę, będzie zobligowany ją zwrócić.  Z kolei przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do oddania drugiej stronie umowy wszelkich materiałów, które ten dostarczył mu z zamiarem wykonania dzieła. Powinność zwrotu wzajemnych świadczeń jest jedynym skutkiem odstąpienia od umowy. Zamawiający może wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Warunkiem dochodzenia odszkodowania jest, aby owo opóźnienie z rozpoczęciem wykonania dzieła było spowodowane okolicznościami zawinionymi przez przyjmującego zamówienie. Ponadto musi wystąpić związek przyczynowy między szkodą, a opóźnieniem w wykonaniu dzieła.

Odstąpienie od umowy o dzieło - forma

Odstąpienie od umowy o dzieło musi dojść do przyjmującego w taki sposób, że będzie mógł się on zapoznać z jego treścią. O tym jaka forma jest właściwa dla odstąpienia od umowy, stanowi art. 77 §1 i 2 kodeksu cywilnego:

Data: 2015-10-06 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.