Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego - wzór z omówieniem

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Najem może być rozliczany zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Bez względu na źródło przychodu (jednoosobowa działalność gospodarcza czy też najem prywatny) podatnik zobowiązany jest wybrać formę opodatkowania. Może to uczynić, składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.  

Źródła i formy opodatkowania najmu

 

Najem prywatny a formy opodatkowania

W przypadku najmu prywatnego podatnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych rozliczany wg skali podatkowej lub

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Różnica między tymi dwiema formami opiera się głównie na:

 • stawkach podatku

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to 8,5% od przychodu;

  • skala podatkowa to 18% lub 32% (nadwyżki ponad 85 528 zł) od dochodu (przychód - koszty);

 • możliwości pomniejszenia uzyskiwanych przychodów o ponoszone w związku z nim koszty:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - brak możliwości pomniejszenia przychodów o ponoszone koszty;

  • skala podatkowa - opodatkowany jest dochód, a zatem przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Najem prywatny rozliczany ryczałtem

Najpopularniejsza z form opodatkowania dla rozliczania przychodów z najmu prywatnego to ryczałt. Stawka podatku wynosi wówczas 8,5 % od przychodu, którego nie pomniejsza się o ponoszone koszty jego uzyskania. Zatem jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór ryczałtu jako formy opodatkowania, podstawą do naliczenia podatku będzie przychód, czyli wysokość czynszu za najem, jaka wynika z umowy i jaką podatnik otrzymuje od wynajmującego.

 

Uwaga!

Wybierając ryczałt, nie odliczysz kosztów remontu czy amortyzacji mieszkania, ale stawka opodatkowania będzie niższa niż przy zasadach ogólnych!

 

Wartość podatku do zapłaty podatnik wylicza samodzielnie i samodzielnie wpłaca daninę na konto urzędu skarbowego. Wpłat dokonuje się:

 • miesięcznie - do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który naliczany jest podatek, lub

 • kwartalnie (tylko w określonych przypadkach) - do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który liczony jest podatek.

Wyjątek od powyżej reguły to odprowadzenie podatku za grudzień/IV kwartał, który uiszcza się do dnia 31 stycznia (data determinująca również złożenie zeznania rocznego PIT-28).

 

Uwaga!

Kwartalny ryczałt mogą wybrać tylko podatnicy, których przychody z tytułu najmu w ubiegłym roku nie przekroczyły wartości 25.000 euro (średni kurs NBP Euro z 1 października roku ubiegłego).

Kwartalny ryczałt nie może być wybrany w pierwszym roku prowadzenia najmu prywatnego!

 

Na koniec roku podatnik, prowadzący najem prywatny rozliczany ryczałtem, zobowiązany jest do dnia 31 stycznia złożyć zeznanie roczne PIT-28 (część C poz. Przychody: Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) wraz załącznikiem PIT-28/A (bez względu na to, czy dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też nie).

Najem prywatny rozliczany na zasadach ogólnych - skala podatkowa

Inną formą opodatkowania najmu prywatnego jest podatek na zasadach ogólnych - skala podatkowa. Stawki podatku, obowiązujące przy tej formie opodatkowania, są wyższe niż przy ryczałcie, ale podatek nalicza się od dochodu (podstawa obliczania podatku), czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Co to w praktyce oznacza? Nic innego jak to, że przychód, który podatnik uzyskuje na podstawie umowy najmu (określony w niej czynsz), przed wyliczeniem podatku można pomniejszyć o kosztu jego uzyskania, czyli np. odpis amortyzacyjny, odsetki od kredytu, koszty bieżących remontów.

 

Postawa obliczania podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Data: 2015-07-09 Kategoria: Formularze
pdf
formularz w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
formularz w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji formularzy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.