Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Data: 2016-10-12 Kategoria: BHP Tag artykułu: pomieszczenia higieniczno-sanitarne Autor: Zespół wfirma.pl

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg wymagań dotyczących rodzaju i wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP.

Co to są pomieszczenia higieniczno-sanitarne?

Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważa się:

 • szatnie,

 • umywalnie,

 • ustępy,

 • pomieszczenia z natryskami,

 • pomieszczenia higieny osobistej kobiet,

 • jadalnie (z wyjątkiem stołówek),

 • pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem,

 • pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

Usytuowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie BHB) pomieszczenia te powinny być usytuowane w budynku, w którym odbywa się praca lub też w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Przejście te powinno być ogrzewane w przypadku przechodzenia z pomieszczeń ogrzewanych. Wymagania te nie mają zastosowania do ustępów zaopatrzonych w szczelne zbiorniki nieczystości, jak również pomieszczeń do ogrzewania się pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni.

Pomieszczenia BHP - wymagania BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa rodzaj oraz wielkość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie pracy oraz przedstawia, jakie wymagania powinny spełniać, a mianowicie:

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy dostosować do liczby zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych technologii i rodzajów prac oraz warunków pracy,

 • powinny być utrzymywane w stanie, który zapewni bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich, zasada ta dotyczy również urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

 • ich lokalizacja powinna wykluczyć konieczność przejścia przez pomieszczenia, w których stosuje się substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące (wyjątek stanowią pracownicy pracujący z tymi czynnikami).

 • powinny być ogrzewane, oświetlane i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,

 • wysokość pomieszczeń nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m (wyjątek stanowią łaźnie ogólnodostępne, ich wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m). Przepisy dopuszczają zmniejszenie wysokości pomieszczeń do 2,2 m w świetle w stosunku do suteren, piwnic lub poddaszy (wyłączając ogólnie dostępne ustępy i łaźnie).

Szatnie

Pracodawca powinien urządzić szatnie w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Warunki, jakie powinny spełniać, to:

 • powinny być suche i w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym. Mogą być zorganizowane w suterenach lub piwnicach pod warunkiem, że została zastosowana odpowiednia izolacja ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczająca pomieszczenia przed wilgocią oraz nadmierną stratą ciepła oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń,

 • powinna być zapewniona przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna, które można otworzyć przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników, wymiana powietrza nie może być mniejsza niż przeprowadzana dwa razy w ciągu godziny,

 • w szatni przeznaczonej dla co najmniej 25 pracowników powinna być zamontowana wentylacja mechaniczna,

 • szatnie powinny zawierać miejsca siedzące dla co najmniej 50% pracowników najliczniejszej zmiany,

 • szerokość przejścia między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m.

Szatnie dzieli się na:

 • szatnie odzieży własnej pracowników - przechowywana jest w nich odzież należąca do pracowników (ze względów higienicznych nie powinny mieć kontaktu z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej),

 • szatnie odzieży roboczej i ochronnej - jak sama nazwa mówi, służą do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

 • szatnie podstawowe - służące do przechowywania odzieży własnej pracowników, jak również odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

 • szatnie przepustowe - w ich skład wchodzi część przeznaczona na odzież własną pracowników, część służąca do przechowywania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, jak również przepustowy zespół sanitarny z natryskami, który stanowi łącznik obu wymienionych części.

Data: 2016-10-12 Kategoria: BHP