Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia przez ZUS a pozorność umowy o pracę

zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia - pozorność umowy o pracę
Data: 2016-10-25 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia Autor: Julita Podhorodecka

ZUS może zakwestionować umowę o pracę jako źródło podlegania ubezpieczeniom społecznym, jeżeli w rzeczywistości nie występują cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. W razie powstania wątpliwości co do faktycznego nawiązania stosunku pracy pomiędzy stronami umowy, ZUS ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli. Może to nastąpić nawet w sytuacji, gdy umowa została zawarta, a pracodawca naliczał i opłacał należne składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika. ZUS może również zakwestionować wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę.

Pozorność umowy o pracę

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania umowy o pracę do dnia jej zakończenia.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym daje pracownikowi prawo do świadczeń, takich jak: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie czy świadczenia emerytalne i rentowe.

Podejrzenie przez ZUS, że umowa o pracę została zawarta fikcyjnie, wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwykle ma miejsce w sytuacjach, gdy:

  • umowa o pracę zostanie zawarta z kobietą w ciąży w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin porodu lub w okresie stwierdzenia niezdolności do pracy wynikającej z niezdolności do pracy związanych z ciążą,

  • umowa o pracę zostanie zawarta z pracownikiem, który w niedługim czasie po zawarciu umowy o pracę korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego,

  • umowa o pracę zostanie zawarta w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie wypadku przy pracy,

  • umowa o pracę została zawarta z pracownikiem, któremu brakuje okresu zatrudnienia niezbędnego do uzyskania świadczeń emerytalnych lub rentowych,

  • umowa o pracę zawarta z pracownikiem, który w niedługim czasie po zatrudnieniu korzysta z urlopu wychowawczego.

O nawiązaniu stosunku pracy nie decyduje samo podpisanie umowy o pracę, a rzeczywisty zamiar pracownika wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za wynagrodzeniem. ZUS, przeprowadzając kontrolę, weryfikuje występowanie bądź też brak elementów charakterystycznych dla stosunku pracy. Bardzo ważne jest, by osoba zatrudniona wykonywała obowiązki w charakterze pracownika i z zamiarem świadczenia pracy podporządkowanej organizacyjnie i służbowo w miejscu oraz czasie określonym przez pracodawcę, który ponosi ryzyko zatrudnienia.

By udowodnić przed ZUS, że umowa o pracę nie była pozorna, strony umowy muszą przede wszystkim wykazać, że pracownik w chwili podjęcia zatrudnienia miał wolę świadczenia pracy, a pracodawca chciał tę pracę przyjmować. Konieczne jest posiadanie dowodów na wykonywanie pracy przez pracownika, takich jak: faktury lub inne dokumenty przyjęcia/wydania towaru podpisane przez pracownika, zeznania świadków, nagrania monitoringu.

 

Ważne!

Jeśli ZUS uzna, że nastąpiło zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych, mimo że nie istniał stosunek pracy, wówczas wydaje decyzję o niepodleganiu przez pracownika ubezpieczeniom. Oznacza to, że pracownik nie będzie miał prawa do żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a świadczenia wypłacone na podstawie pozornej umowy o pracę podlegają zwrotowi jako nienależne.

 

ZUS może podważyć umowę poprzez wykazanie, że umowa o pracę miała charakter pozorny lub została zawarta w celu obejścia przepisów prawa. Pracodawca i pracownik mogą odwołać się od takiej decyzji do sądu okręgowego ubezpieczeń społecznych.

Data: 2016-10-25 Kategoria: Zatrudnienie