Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Próbki dla kontrahentów z UE a WDT

Jak prawidłowo opodatkować próbki dla kontrahentów z UE
Data: 2017-04-20 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: próbki dla kontrahentów z ue Autor: Rafał Styczyński

Nasza firma zajmuje się produkcją farby. Rozszerzamy działalność gospodarczą na kraje UE. Aby zdobyć nowych klientów planujemy wysłać próbki dla kontrahentów z UE naszych produktów (małe pojemniki z farbą). Czy wysłanie próbek będzie podlegać opodatkowaniu jako WDT?

Tomasz, Koszalin

 

Próbki a VAT

Wysyłka do kontrahentów nie będzie podlegała opodatkowaniu, ze względu na fakt, że przemieszczane towary stanowić będą próbki dla kontrahentów z UE, które wyłączone są z opodatkowania VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Opodatkowanie występuje zatem, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste pracownika,
  • podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

Wyłączeniu z opodatkowania podlegają dwie kategorie nieodpłatnych dostaw towarów (art. 7 ust. 3 u.p.t.u.):

  • prezenty o małej wartości
  • próbki

- jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicja próbek znajduje się w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku VAT. Pod tym pojęciem kryje się egzemplarz albo niewielka ilość towaru, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Przekazanie takiej próbki dla kontrahentów musi służyć promocji określonego towaru i nie powinno zaspokajać potrzeb odbiorcy. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy zaspokojenie potrzeby jest nieuniknione w promocji danego produktu.

Podkreślenia wymaga fakt, że dopiero łączne spełnienie ww. przesłanek pozwala uznać dany towar za „próbkę” i w konsekwencji zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 3 ustawy wyłączyć przekazanie (wręczenie) towaru z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednocześnie przy rozważeniu, czy określone czynności wykonywane przez Pana stanowią „przekazanie próbek towarów” należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności.

Próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmioty będące w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania np. segmentu produktów.

Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także przyczyna jego podarowania, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego, czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki dla kontrahentów, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki dla kontrahentów nie może przybierać działań o charakterze handlowym.

Data: 2017-04-20 Kategoria: Podatek VAT