Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - wzór z omówieniem

Data: 2013-08-14 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo przekazać na cele prywatne określone środki trwałe, które dotychczas wykorzystywane były na potrzeby firmy.  Zasadniczo nie jest to skomplikowana sprawa, jednakże wymaga odpowiedniego udokumentowania i rozliczenia.

W celu przekazania składnika majątku firmy na potrzeby osobiste właściciela, należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego, a następnie przekazany składnik majątku wykreślić z ewidencji środków trwałych i dokonać stosownej adnotacji o powodzie wycofania wraz z datą dokonania tej czynności. Wycofanie składnika majątku na cele prywatne właściciela firmy spowoduje zaprzestanie jego amortyzacji. Z tym, że niezamortyzowana część środka trwałego nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Nieodpłatne zbycie składnika majątku nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tak więc czynność ta jest podatkowo obojętna. Kwestia ta nie dotyczy jednakże podatku VAT. Jeśli przy nabyciu danego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, to w momencie jego przekazania należy opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Protokół przekazania należy sporządzić na dzień przekazania środka trwałego na cele osobiste. Protokół ten powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • dane firmy,
  • datę przekazania środka trwałego ,
  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę, numer w ewidencji środków trwałych oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację),
  • podpis właściciela firmy.

Ponadto protokół może zawierać dodatkową informację na temat tego, czy przekazanie składnika majątku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też nie. Nie jest to element obligatoryjny, gdyż ewentualne opodatkowanie będzie udokumentowane wewnętrznym dowodem księgowym, ale adnotacja taka pozwoli od razu zweryfikować jakiego typu dokumenty powinny dodatkowo wystąpić w takiej sytuacji.

Tak sporządzony protokół należy przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją księgową firmy.

Data: 2013-08-14 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.