Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem

Data: 2013-09-23 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Działalności, w których ma miejsce obrót materiałami czy towarami narażone są na ryzyko ich zniszczenia czy też utraty. Zgubienie przesyłki , uszkodzenie podczas wyładunku czy zalanie towaru na skutek pęknięcia rury to przykłady naturalnie występujących przyczyn utraty przydatności towaru/materiału do jego dalszego użytkowania - odsprzedaży. Pytanie jednak jak takie sytuacje prawidłowo udokumentować?

Zniszczenie towaru - zawinione czy niezawinione?

Podatnik ma prawo ująć w kosztach podatkowych wartość zniszczonych/utraconych towarów gdy szkody były niezawinione. Jeżeli więc swoją niedbałością czy niestarannością przedsiębiorca nie przyczynił się do straty w towarach, ich wartość pozostanie w kosztach firmowych. Aby jednak było to możliwe zdarzenie musi zostać przede wszystkim odpowiednio udokumentowane.

W przypadku gdy sam przedsiębiorca przyczynił się bezpośrednio swoją niedbałością do straty materiałów czy towarów wartość tych towarów, zgodnie z wydawanymi przez organy skarbowe interpretacjami, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Według, niektórych urzędów skarbowych powoduje również konieczność dokonania korekty odliczonego przy zakupie podatku VAT.

Protokół zniszczenia towaru - elementy

Na skutek zniszczenia czy straty towaru należy sporządzić Protokół zniszczenia/straty, w którym to zamieszcza się dane dotyczące:

  • kolejnego numeru dokumentu;
  • daty sporządzenia;
  • danych osoby sporządzającej (dodatkowo można podać stanowisko w firmie);
  • daty zniszczenia/straty;
  • przyczynę zniszczenia;
  • nazwy, ilości i wartości zniszczonego/utraconego towaru (czynni podatnicy VAT podają wartości netto, nievatowcy natomiast wartości brutto);
  • dodatkowych informacji o przeznaczeniu zniszczonych towarów;
  • łącznej kwoty zniszczonych towarów;
  • podpisu osoby sporządzającej protokół strat.

Jeżeli szkoda była nie zawiniona należy jedynie dokonać przeksięgowania kosztu w KPiR.

Przeksięgowanie zniszczonych towarów w KPiR

Protokół zawierający szczegółowy opis zdarzenia, którego przyczyną było zniszczenie/strata towarów, wykaz towarów które uległy uszkodzeniu oraz wartość poniesionej straty będzie podstawą do zaewidencjonowania zdarzenia w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wartość zniszczonych towarów należy wyksięgować z kolumny 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych” zapisując łączną kwotę straty ze znakiem “minus”. A następnie tę samą kwotę, już ze znakiem dodatnim ująć w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Podstawą księgowania będzie protokół więc zdarzenie ujmuje się pod datą jego sporządzenia, a jako Numer dowodu podaje się właśnie numer Protokołu zniszczenia towaru.

Niezawinione szkody w materiałach czy towarach służących prowadzonej działalności mogą stanowić koszt podatkowy, a także nie będą powodować konieczności korekty podatku naliczonego od towarów, pod warunkiem że zostaną prawidłowo udokumentowane.

Data: 2013-09-23 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.