Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Przejęcie zakładu pracy a rozliczenie zatrudnionych pracowników

przejęcie zakładu pracy a pracownicy
Data: 2016-10-25 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: przejęcie zakładu pracy Autor: Aleksandra Konopacka

Przejęcie zakładu pracy a przejęcie pracowników

Jeżeli w  zakładzie pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawcy zobowiązani są do poinformowania co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Umowy o pracę nie zostają wówczas rozwiązane, a co za tym idzie nie trzeba wystawiać pracownikom świadectw pracy. Nowy pracodawca natomiast, nie musi podpisywać z pracownikami umów o pracę. W takiej sytuacji następuje jedynie zmiana pracodawcy jako strony stosunku pracy – w miejsce dotychczasowego wstępuje nowy pracodawca. Na zmianę pracodawcy w tym trybie nie jest potrzebna zgoda pracownika. Stosunek zatrudnienia istniejący po dacie przejścia zakładu pracy jest tym samym stosunkiem prawnym i o tej samej treści, w odniesieniu do tego, który istniał przed przejęciem zakładu. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia stron bądź w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

 

Uwaga!

Pracodawca przejmujący zakład pracy nie będzie mógł rozwiązać umów o pracę i zawrzeć nowych, a także zwolnić z powodu przejęcia.

 

Nowy pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania warunków wynikających ze stosunków pracy. Dla pracowników najważniejsze jest to, że nowy pracodawca na zasadzie następstwa prawnego nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. Pracownik może sam zadecydować czy chce dalej kontynuować zatrudnienie u nowego pracodawcy. W przeciągu dwóch miesięcy, licząc od daty przejęcia zakładu pracy przysługuje mu prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie z 7-dniowym uprzedzeniem pisemnego oświadczenia.

 

Ważne!

W przypadku osób zatrudnionych w zakładzie pracy na umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, zlecenie), powinny zostać zaproponowane nowe warunki płacy i pracy z dniem przejęcia zakładu pracy. Wymienione wyżej osoby, mają 7 dni na przyjęcie tych warunków lub odrzucenie.

Rozliczenie ZUS w przypadku przejęcia zatrudnionych pracowników

Osoby zatrudnione na umowę o pracę pozostają nadal w stosunku pracy. W wyniku przejęcia zakładu pracy nie następuje rozwiązanie umowy, a co za tym idzie nie zostaje przerwane ubezpieczenie pracowników.

Przy przejęciu wszystkich pracowników z innej firmy pojawia się konieczność przerejestrowania ubezpieczonych pracowników. Poprzedni pracodawca musi wyrejestrować zatrudnionych do tej pory pracowników, natomiast nowy pracodawca  powinien zarejestrować pracowników w swoim przedsiębiorstwie, jednak należy to zrobić tak, by nie nastąpił ani jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu.

W tym celu poprzedni pracodawca powinien złożyć w ZUS formularz zgłoszeniowy ZUS ZWUA, czyli zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, jako przyczynę ustania ubezpieczenia podając:

  • z kodem przyczyny wyrejestrowania 600  – inna przyczyna wyrejestrowania (od dnia przejęcia przez inny podmiot);

  • z kodem przyczyny wyrejestrowania 100  – ustanie tytułu do ubezpieczeń (dla których wygasa stosunek pracy lub z którymi dany podmiot rozwiązuje umowę o pracę)

Jeżeli pracownicy mieli zgłoszonych do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - ich również należy wyrejestrować.

Poprzedni pracodawca składa również zgłoszenie wyrejestrowania płatnika (od dnia przejęcia przez inny podmiot) na formularzu ZUS ZWPA oraz zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek na formularzu ZUS ZIPA, w którym poda swoje dane oraz dane płatnika przejmującego pracowników.

Nowy pracodawca ma natomiast obowiązek zgłoszenia przejętych pracowników na formularzu ZUS ZUA. Ważne jest, by na obu deklaracjach zgłoszeniowych była wprowadzona ta sama data jak data na ZUS ZWUA, aby w niej nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu.

Data: 2016-10-25 Kategoria: Zatrudnienie