Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rachunek do umowy o dzieło - wzór z omówieniem

Rachunek do umowy o dzieło
Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory dokumentów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, do umowy o dzieło wykonawca po jego ukończeniu wystawia rachunek. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zwykle nie podlega oskładkowaniu, tak więc ani wykonawca, ani zamawiający nie opłacają składek ubezpieczeniowych. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy umowa o dzieło podpisana jest z własnym pracodawcom, z którym wykonawcę wiąże stosunek pracy z tytułu umowy o pracę. Rachunek do umowy o dzieło powinien zawierać takie element jak:

  • nr i data umowy której dotyczy,
  • określenie stron umowy (dane wykonawcy i zamawiającego),
  • kwotę wynagrodzenia brutto (wynikającą z umowy),
  • kwotę netto do wypłaty,
  • podpisy stron.

Warto również zawrzeć element dotyczący sposobu zapłaty oraz potwierdzenie datą i podpisem wykonawcy faktu otrzymania wynagrodzenia.

Ponadto do umowy o dzieło można oprócz rachunku sporządzić protokół odbioru dzieła (protokół zdawczo-odbiorczy), który będzie integralną częścią dokumentacji i jednocześnie potwierdzeniem jego wykonania i przekazania. Podpisany przez strony protokół będzie dla wykonawcy podstawą do wystawienia rachunku i otrzymania zapłaty.

Przychód, czyli kwotę brutto w przypadku umowy o dzieło pomniejsza się o koszty uzyskania, które w zależności od specyfiki umowy mogą wynosić:

  • 50% - tę stawkę stosuje się w przypadku korzystania przez twórcę dzieła (wykonawcę) z praw autorskich, bądź praw pokrewnych, a także w przypadku rozporządzania nimi przez wykonawcę. Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% stosuje się także w sytuacji, gdy razem z umową o dzieło dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych;
  • koszty uzyskania zgodne z rzeczywiście poniesioną wysokością - wykonawca może przyjąć takie koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)  jeśli jest w stanie udowodnić, że faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż te wynikające z norm procentowych;
  • 20% - w innych niż wymienione sytuacjach.

Po pomniejszeniu kwoty brutto o koszty uzyskania przychodów wyliczana i potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% .

Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór dokumentu w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.