Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć?

regulamin pracy
Data: 2016-10-18 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: regulamin pracy Autor: Aleksandra Konopacka

Większość firm funkcjonuje na podstawie swoich wewnętrznych norm, które zwykle są zebrane i publikowane w postaci oficjalnych dokumentów. Regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Utworzenie takich regulacji poprawia działanie firmy oraz pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.

Regulamin pracy - obowiązek stworzenia

Regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 20 lub więcej pracowników. Regulamin pracy, w myśl Kodeksu pracy, nie może jednak zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych.

Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia dwudziestego pracownika - bez względu na rodzaj łączącej strony umowy o pracę oraz fakt przebywania pracowników na urlopach. Pod uwagę nie jest brane przeciętne zatrudnienia w roku, ale zawsze decydujące znaczenie ma osiągnięcie w konkretnym momencie wskazanego w przepisach stanu zatrudnienia. Nie są do niego wliczane osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Ważne!

Zakład pracy zatrudniający mniej niż 20 osób może zatem wprowadzić regulamin pracy na zasadzie dobrowolności.

Regulamin pracy - treść

Regulamin pracy przede wszystkim zawiera:

 • postanowienia regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy,
 • postanowienia określające prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy.

Treść regulaminu pracy co do zasady ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli natomiast u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa bądź też w ustalonym terminie nie dojdzie do uzgodnienia treści regulaminu z organizacją związkową, wówczas to sam pracodawca tworzy regulamin pracy. Jego treść ma charakter wiążący dla wszystkich pracowników.

Kodeks pracy nie określa wyczerpująco kwestii, jakie powinien określać regulamin pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,  
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,  
 • porę nocną,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,  
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,  
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,  
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin pracy powinien również posiadać zapis odnośnie kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, a pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z jego treścią przed rozpoczęciem przez niego pracy. Regulamin wydaje się na czas nieokreślony i obowiązuje dopóki nie nastąpi jego zmiana lub likwidacja zakładu pracy.

Sposobami podania do wiadomości pracowników treści regulaminu pracy są:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

 • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w dziale kadr,

 • rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową,

 • przekazanie tekstu regulaminu pracownikom.

Zmiana regulaminu pracy następuje w takim samym trybie, co jego wprowadzenie.

Data: 2016-10-18 Kategoria: Zatrudnienie